Tuesday, 21 June 2011

تظاهرات بمناسبت 20 ژوئن در شهر واشنگتن

گزارشی که از واشنگتن می رسد چنین می گوید که مامورین دفتر منافع جمهوری اسلامی چنین که نشان داده می شود درعکس سعی در جمع کردن پوستر ها از روی شیشه این دفتر را نمودند ولی متعاقبا پوستر ها و اطلاعیه ها دوباره روی در چسبانده شد. تظاهرات کنندگان به میدان شهر جایی شلوغ ترین نقطه می باشد راهپیمایی کردند و مردم با تمام اطلاعیه ها ها را از دست فعالین با حرص و ولعی خواص می گرفتند و می خواندند و به هم دیگر حتی می دادند! بعد از آن دوباره به محل دفتر راهپیمایی شد و دوباره تجمع جلوی دفتر و اعتراض به اعمال فجیح رژیم اسلامی پرداخته شد و افشا گری هایی بین مردم صورت گرفت! 

No comments:

Post a Comment