Saturday, 4 June 2011

در مورد بيستم ژوئن روز جھانى حمايت از زندانيان سياسى در ايرانشیوا محبوبی
سخنگوی کمیتهء مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
در مورد بيستم ژوئن روز جھانى حمايت از زندانيان سياسى در ايران
مصاحبهء زنده در رادیوی فارسی زبان ونکور
موج 1/93 اف ام در ونکور و در سراسر دنیا روی وب سایت
ونکور: 30/9 شنبه شب 4 جون 2011
لوس آنجلس: 30/9 شنبه شب، 4 جون 2011
لندن: 30/5 صبح یکشنبه 5 جون 2011
تهران: 30/8 صبح یکشنبه 15 خرداد 1390
---------------------------------

مصاحبه راديو ايرانيان نروژ با شيوا محبوبى

در مورد بيستم ژوئن روز جھانى حمايت از زندانيان سياسى در ايران

سه شنبه هفتم ژوئن ۲٠۱۱
ساعت ٩ شب به وقت اروپاى مركزىwww.sedayeiranian.com

And here is the rest of it.

No comments:

Post a Comment