Wednesday, 25 August 2010

انعكاس خبر حکم اعدام زهرا بهرامی در رسانه هاى هلندى و فشار به دولت هلند جهت اقدام در اين رابطه

همانطور كه قبلا به اطلاع رسانديم زهرا بهرامى ٤٥ ساله،  در جريان اعتراضات ششم دى ماه ١٣٨٨ در ايران دستگير شد. بهرامى كه  شهروند هلند نيز ميباشد به قصد ديدن فرزندش به ايران رفته بود. در تاريخ ٢٦ مرداد ١٣٨٩ زهرا بهرامى در بيدادگاه رژيم اسلامى بدون داشتن وكيل محاكمه شد۔ دادگاه قرار است حكم اعدام وى را صادر كند.. به محض اطلاع از اين خبر كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى فورا دست به اقدام زده, طومار اينترنتى را در حمايت از زهرا تهيه و در سطح وسيعى در دسترس عموم قرار داده و با ارسال اطلاعيه به سازمانهاى جهانى و مردم, از آنها خواست در رابطه با وضعيت زهرا به دولت هلند فشار بياورند كه هرچه سريعتر در اين زمينه اقدام كند. كميته همچنين به مگزيم ورهاگن وزير امور خارجه هلند و سفير هلند در ايران نامه نوشته و از آنها خواست كه در اين رابطه اقدام فورى به عمل آورند.

از روز دوشنبه ٢٣ آگوست اعتراضات در رابطه با حكم اعدام زهرا بهرامى شروع شده است۔

كه يك سازمان حقوق بشر هلندى است و در رابطه با وضعيت نقض حقوق انسانى در ايران كار ميكند در تماس با IRAN COMITE

پريسا پوينده, مسول كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى گفته اند كه اين خبر و طومار اعتراضى را در سطح وسيعى پخش كرده , به وزير امور خارجه هلند نامه نوشته و خواستار اقدام فورى شده اند و همچنين از اعضاى پارلمان هلند تقاضاى همكارى كرده اند.

روز سه شنبه ٢٤ آگوست نمايندگان هلند ى پارلمان اروپا از مسئول سیاست خارجی پارلمان اروپا خواسته‌اند تا در رابطه با وضعيت زهرا بهرامى اقدام شود. خبر حكم اعدام زهرا بهرامى سريعا در رسانه هاى هلند منعكس شده است۔ كانال يك هلند سه شنبه شب برنامه يكساعته مستندى را در رابطه با زهرا بهرامى پخش كرد.

روز چهارشنبه ٢٥ آگوست پريسا پويند با عفو بين الملل هلند نشستى در رابطه با اقدامات وسيعتر در رابطه با وضعيت زهرا بهرامى خواهد داشت۔

كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى از شما مردم آزاديخواه دعوت ميكند كه طومار اعتراضى را امضا كرده , نامه هاى اعتراضى خود را هر چه سريعتر به دولت هلند ارسال داشته و از آنها بخواهيد به جمهورى اسلامى فشار بياورند تا فورى و بدون قيد و شرط زهرا بهرامى را آزاد كند۔

زندگى زهرا در خطر است!

كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در ايران

24 آگوست ٢٠١٠.
Read more!

Saturday, 21 August 2010

احتمال صدور حکم اعدام برای زهرا بهرامی

 
زهرا بهرامى ٤٥ ساله، در جريان اعتراضات ششم دى ماه ١٣٨٨ دستگير شد. بهرامى كه  شهروند هلند نيز ميباشد به قصد ديدن فرزندش به ايران رفته بود. وى پس از دستگيرى به زندان اوين منتقل شد و بيش از شش ماه در بدترين   شرايط در بند ٢٠٩ زندان اوين نگهدارى شد. از زمان دستگيرى تا كنون، زهرا بهرامى مرتبا تحت فشار و شكنجه هاى جسمى و روانى بوده است. جمهورى اسلامى وى را متهم به محاربه و تبليغ عليه نظام كرده و با شكنجه و رفتارهاى  غيرانسانى وى را مجبور به اعتراف تلويزيونى كردند تا به اين وسيله به بهرامى فشار بيشترى آورده و جو رعب و وحشت در ميان مردم بوجود بياورند.
. در تاريخ ٢٦ مرداد ١٣٨٩ زهرا بهرامى در بيدادگاه رژيم اسلامى بدون داشتن وكيل محاكمه شده و قاضى صلواتى قصد دارد حكم اعدام وى را صادر كند. زهرا بارها درطول دادگاه به نداشتن وكيل اعتراض كرد اما در جواب به تقاضاى وى ، قاضى صلواتى اعلام كرد كه حكم قطعى وى ١٠ روز پس از دادگاهى اعلام خواهد شد.

زندگى زهرا در خطر است!

جمهورى اسلامى از هر وسيله اى براى فشار آوردن به زندانيان سياسى و از هر فرصتى براى صدور احكام اعدام استفاده ميكند. بايد با تمام نيرو جمهورى اسلامى را به عقب رانده و با اعتراضات سراسرى و بين المللى رژيم را وادار كنيم احكام اعدام را سريعا لغو كرده و زندانيان سياسى را آزاد كند.

زهرا و دو فرزندش به كمك شما نياز دارند.

كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى از شما مردم آزاديخواه دعوت ميكند كه نامه هاى اعتراضى خود را هر چه سريعتر به دولت هلند ارسال داشته و از آنها بخواهيد به جمهورى اسلامى فشار بياورند تا فورى و بدون قيد و شرط زهرا بهرامى را آزاد كند۔كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در ايران

20 آگوست ٢٠١٠ – 29 مرداد ١٣٨٩نامه اعتراضى ضميمه ميباشد.

لطفا يك كپى از نامه اعتراضى خود را به ما ارسال داريد

براى اطلاعات بيشتر لطفا با شماره هاى زير تماس بگيريد:

Parisa Pouyande on: +31 645 711 919
Shiva Mahbobi : + 44 (0)7984 445 278
Dutch Ministry of Foreign Affairs
Mr. Maxine Verhagen
PO Box 20061
2500 EB The Hague
The Netherlands
Telephone: +31 70 3486486
Fax: + 31 70 3484848

Email: m.verhagen@minbuza.nlDear Mr VerhagenI/we express concern for the situation of Zahra Bahrami. I/we urge the Dutch government to put pressure on the Islamic Regime of Iran to release Zahra Bahrmai immediately and unconditionally.Name/ organization . . . . . . . . . . . . . . . . . .
City/country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شما ميتوانيد نامه اعتراضى خود را به سفير هلند در تهران به آدرس زير نيز ارسال داريد:

Mr Cees J. Kole
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands in Tehran

Email: teh@minbuza.nl

Fax: +98 21 2366 00190Zahra Bahrami is in danger of being executed
Zahra Bahrami, a Dutch- Iranian citizen who travelled to Iran to visit her family has been arrested and trialled by the Islamic court on 16 August 2010 and sentence to execution.

Zahra Bahrami, 45, and mother of two has been in prison for 9 months. She travelled to Iran for a family visit, but was arrested following the Ashura protests in 27 December 2009. During her imprisonment Zahra has been severely tortured both mentally and physically. She initially spent more than six months in a solitary confinement in section 209 of Evin prison without being allowed to have visitors.

Zahra Bahrami has been allegedly charged with “Moharebeh” (which means enemy of God) and “acting against national security”. She was tortured and forced to make a televised “confessions” to admitting her charges. Forcing prisoners to make televised “confession” have been widely used by the Islamic regime to exert pressure, and to create fear amongst the prisoners as well as general public. Televised “confessions” were extensively used in 80s by the Islamic regime and also in aftermath of 2009 protests; most recently it was used in Sakine Ashtinai’s case.

Zahra Bahrami attended the Islamic court on 16 August 2010 and was denied access to a lawyer. During the trial she repeatedly requested to have an access to a legal representative, but her request was ignored, and she was told that her sentence will be confirmed 10 days after the trial.

Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI) is seriously concerned about Zahra’s case, and fear for her life and safety. We call on all human rights organisations and concerned individuals to take an action immediately by sending a protest letter to the Dutch foreign minister. Zahra Bahrami needs your support.Campaign to Free Political Prisoners

20 Augest 2010

Take an action by sending a protest letter to the address below:


Dutch Ministry of Foreign Affairs
Mr. Maxine Verhagen
PO Box 20061,2500 EB The Hague, The Netherlands
Telephone: +31 70 3486486
Fax: + 31 70 3484848

Email: m.verhagen@minbuza.nl

Yo can also send your letter to:

C.J. Kole

Ambassador of the Kingdom of the Netherlands in Tehran

No. 7, West Arghavan, Sonbol Street, Farmanieh

Tehran, Iran

Fax: +98 21 2366 00190

Email: teh@minbuza.nl

Dear Mr VerhagenI/we express concern for the situation of Zahra Bahrami. I/we urge the Dutch government to put pressure on the Islamic Regime of Iran to release Zahra Bahrmai immediately and unconditionally.Name/ organization . . . . . . . . . . . . . . . . . .
City/country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Please send a copy of your letter to CFPPI for our record.

for more information please contact : Parisa Pouyande on: +31 645 711 919
Shiva Mahbobi : + 44 (0)7984 445 278


--
--------------------
Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

Shiva Mahbobi
Campaign Organiser

Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.
Tel: +44 (0) 7984445278
www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com
freepoliticalprisoners@gmail.com
zendani.tv@gmail.com
.
Read more!

Sunday, 15 August 2010

امضا کنید! کارگر زندانی آزاد باید گردد! کمپین برای آزادی کارگران زندانی در ایران

متن فارسی و انگلیسی
فشار بر روی فعالین و رهبران کارگری شدت یافته است. جمهوری اسلامی در تلاش برای بقاء فعالین و رهبران کارگری را زیر فشار قرار میدهد و دستگیر و زندانی میکند تا سازمانیابی و رهبری مبارزات کارگری را سد کند. مراکز کارگری از اعتراض و مبارزه حالتی انفجاری بخود گرفته است و جمهوری اسلامی میداند که جلوی صحنه آمدن کارگران با قدرت تشکل و اعتصابشان یعنی چه، میداند که روی دادن این اتفاق در دل شرایط پر تب و تاب جامعه چگونه تکلیف اوضاع را یکسره خواهد کرد.

. از اینرو بر فشارش بر فعالین کارگری شدت داده است. در همین ماه سعید ترابیان و رضا شهابی از رهبران شناخته شرکت واحد دستگیر شدند و هم اکنون در بند ٢٠٩ اوین بسر میبرند و جمهوری اسلامی مانع ملاقات خانواده هایشان با این کارگران و درز هر گونه خبر از آنان به بيرون از زندان میشود. در ١٩ و ٢٢ خرداد ماه بهنام ابراهیم زاده و مهدی فراخی شاندیز از فعالین کارگری دستگیر شدند. بر روی این کارگران آنچنان فشاریست که قفسه سینه بهنام ابراهیم زاده آسیب دیده و پای او شکسته است. اين در حاليست كه منصور اسانلو و ابراهيم مددي دو تن ديگر از رهبران سرشناس شركت واحد از قبل در زندان جمهوري اسلامي بسر ميبرند. و در هفته های اخیر خبرهایی از فشار بر خانواده و وابستگان منصور اسانلو بود. همچنین تعدادي از معلمان به اسامي عبدالرضاقنبري (که به اعدام محکوم شده است )، سيد هاشم خواستار، رسول بداقي، عبدالله مؤمني، محمود بهشتي لنگرودي، علي اکبر باغاني، محمد داوري، عليرضا هاشمي،حسين باستاني نژاد و قربان احمدي دستگير و زنداني شده اند.

ما امضا کنندگان زیر با اعلام کمپین برای آزادی کارگران زندانی همگان را دعوت میکنیم که در داخل و خارج از کشور وسعیا به این کمپین بپیوندند. همه مراکز کارگری و همه تشکلهایی که به همت خود کارگران تشکیل شده اند و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان و حمایت وسیع مردم، نیروی عظیم این کمپین هستند. ما همه کارگران، معلمان، دانشجویان و همه بخش های جامعه و تمامی ایرانیان خارج از کشور را فرامیخوانیم که در اشکال مختلف، با طومارهای اعتراضی خود، با شركت در تجمعات اعتراضي خانواده هاي كارگران زنداني، با حمایت از خانواده هایی که عزیزانشان در زندان اند، با مطرح کردن مساله کارگران زندانی در رسانه های مختلف و با مبارزات متحد خود كارزار قدرتمندي را براي آزادي كارگران زنداني بر پا داریم. ما در اطلاعیه ای جداگانه جهانیان را به حمایت از این کمپین فراخوانده و تلاش داریم تا صدای اعتراض کارگران ایران در سطح بین المللی باشیم و وسیعا افکار عمومی را به پشتیبانی از این کمپین فرابخوانیم.

کمپین براي آزادي كارگران زنداني تا آزادی همه کارگران زندانی ادامه دارد و آنرا گام مهمی در باز کردن درب زندانها و آزادی همه زندانیان سیاسی و عزیزان در بندمان میدانیم. به هر شکل که میتوانید به این کمپین کمک کنید و خود را فعال این کمپین بدانید.

كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند!

براى آخرين اخبار كمپين به وبلاگ زير مراجعه نماييد:

http://free-them-now.blogspot.com/

http://www.iranpoliticalprisoners.com/


مسئولين كمپين:۔

Shahla Daneshfar

Shahla_Daneshfar@yahoo.com 0044-77798 98968

Bahram Soroush

Bahram.Soroush@gmail.com 0044-7852 338334Free Them Now!

Campaign to free JAILED WORKERS in IRAN

In Iran workers are routinely arrested for going on strike, for building a union or for celebrating May Day. That is what happened to bus workers in Tehran: Over 700 of them were arrested when they went on strike in 2006. Some of their leaders, such as Mansoor Ossanlou, are still in jail, and some have been fired from their jobs. It happened to sugar cane workers when they organised protests over unpaid wages and built a union. Their leaders have spent months in prison and are daily harassed with court summons and heavy bails. Some have also lost their jobs. Teachers who took strike action and held rallies over their pay and conditions have also been put in prison. Over the years, hundreds of workers have met a similar end for exercising their fundamental right to freely organise, strike and assemble.

Arbitrary arrests and detentions, long prison terms, violent interrogations, beatings, even use of lashing to degrade and break down, denial of medical care to sick detainees, constant harassment in the form of court summons, heavy bails and daily threats issued against the workers and their families, and the ultimate weapon of cutting workers off their livelihood by firing them, make up a brutal regime of systematic persecution of labour activists in Iran.

In May this year the regime added to its 31-year record of horrific human rights abuse by executing well-known teacher and labour activist Farzad Kamangar, along with four other political prisoners. The world’s trade unions and human rights organisations had been campaigning for Farzad’s release for years, and vehemently condemned the callous killings.

We, a group of labour activists and campaigners from Iran and around the world, have set up this campaign to highlight the plight of the workers currently in jail in Iran or under the threat of arrest and detention. The aim of the campaign is the immediate and unconditional release of all labour activists who are currently in jail. Some of us are former members of the very unions suppressed by the regime in Iran, who are continuing the fight in exile through this and other campaigns.

Our demand is clear: the terror and violence against workers in Iran must stop! Workers in Iran should be able to freely exercise their fundamental right to set up their own organisations, meet, assemble and protest as they wish, take strike action, organise and take part in rallies, etc., without fear of being arrested and thrown in jail. All jailed workers must be immediately and unconditionally freed!

The following workers are currently known to be held in various prisons and detention centres in Iran. The actual list is much longer. The whereabouts of some remain unknown (The list is regularly updated on our blogs):

From the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs United (Vahed) Bus Company:

Mansoor Ossanlou (President)

Ebrahim Madadi (Vice President)

Saeed Torabian (Spokesperson)

Reza Shahabi (Treasurer)

From the Iranian Teachers’ Trade Association:

Ghorban Ahmadi

Ali Akbar Baghani

Hossein Bastani Nejad

Mahmoud Beheshti Langroodi

Rasoul Bodaghi

Mohammad Davari

Alireza Hashemi (General Secretary)

Seyyed Hashem Khastar

Abdollah Momeni

* Another teacher, Abdolreza Ghanbari, was arrested during the mass anti-government demonstration on 27 December 2009. He has been sentenced to death.

Other detained labour activists:

Behnam Ebrahim-zadeh

We call on all trade unions and human rights organisations around the world and all individuals and organisations appalled by the horrific human rights abuse in Iran to support and sign up to this campaign.

for update please see :


http://free-them-now.blogspot.com/

http://www.iranpoliticalprisoners.com/


campaign organisers:

Shahla Daneshfar

Shahla_Daneshfar@yahoo.com 0044-77798 98968

Bahram Soroush

Bahram.Soroush@gmail.com 0044-7852 338334--------------------
Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

Shiva Mahbobi
Campaign Organiser

Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.
Tel: +44 (0) 7984445278
www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com
freepoliticalprisoners@gmail.com
zendani.tv@gmail.com.
Read more!

Thursday, 5 August 2010

جان ده ها زندانى سياسى در خطر جدى استتظاهرات در دفاع از زندانيان سياسى
شنبه ٧ آگوست   ساعت ٢ بعدازظهر
جان ده ها زندانى سياسى در خطر جدى  است
 • جعفر كاظمى   در خطر اجراى فورى حكم اعدام قرار دارد.
 •  
 • محمدعلی صارمی،  محمدعلی حاج‌آقایی، عبدالرضا قنبری٬ محسن و احمد دانشپور مقدم، به اعدام محکوم شده اند.

 • زینب جلالي زاده یک زندانی سیاسی دیگر در معرض خطر است.

 • جواد لاری كه  در پروسه بازداشت بازاریان در شهریور ماه سال گذشته دستگير شد محكوم به اعدام شده است۔

 • برزو نوزری، دانش‌آموز ۱۷ ساله و از بازداشت‌شدگان روز عاشورا، از سوی دادگاه ویژه اطفال، به دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم شد.

 • بهنام ابراهيم زاده فعال حقوق كودك  كه در ٢٢ خرداد مورد ضرب وشتم قرار گرفت و دستگير شد از وى همچنان خبرى نيست۔

 • كارگران دستگير شده مهدی فراخی شاندیز , منصور اسانلو,  رضا شهابيان, ابراهيم مددى در زندان بسر برده و در بشدت تحت  فشار ميباشند۔

 • مجيد توكلى و بهروز جاويد تهرانى از دانشجويان زندانى  شناخته شده همچنان در زندان بسر ميبرند۔

 • بیتا صمیمی زاد دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

 • معلمان زندانى هاشم خواستار، رسول بداقي، عبدالله مؤمني، محمود بهشتي لنگرودي، علي اکبر باغاني، محمد داوري، عليرضا هاشمي،حسين باستاني نژاد و قربان احمدي  همچنان در زندان بسر ميبرند۔

اين ليست ادامه دارد . . . . . . . . . . . . .

صدها زندانى سياسى هر روزه تحت شكنجه قرار داشته و جانشان در خطر جدى ميباشد.

زندانيان سياسى و خانواده هايشان به كمك فورى شما نياز دارند۔
روز شنبه ٧ آگوست  ٢٠١٠ ساعت ٢ بعدازظهر در دفاع از زندانيان سياسى  يكصدا در مراكز عمومى وميادين شهر تجمع ميكنيم۔  و هر چه رساتر صداى زندانيان سياسى را به گوش جهانيان ميرسانيم و اعلام ميكنيم:

احكام اعدام هر چه سريعتر ملغى بايد گردد!
زندانيان سياسى فورى و بدون قيد و شرط آزاد بايد گردند!

كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى
٤ آگوست ٢٠١٠ برابر با  ١٦ مرداد ١٣٨٩
براى اطلاعات بيشتر با شيوا محبوبى سخنگوى كميته تماس بگيريد :
+44 (0) 7984445278:
تظاهراتها در شهرهاى : ۔

UK - LONDON: Saturday August 7, 2 PM , in Trafalgar Sq. (contact : Shiva Mahbobi +44 (0) 7984445278)

CANADA -Ottawa: Saturday August 7, 12pm, in front of Parliament ; organized by Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

CANADA -Toronto: Saturday August 7, 2-4pm at the intersection of Dandus and Yonge Street in Toronto; organized by Forogh Arghavan on behalf of Iran Solidarity and the International Committee against Stoning.

SWEDEN -Borås: Saturday August 7 at 2pm, Stortorget; organized by Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

SWEDEN - Gotenburg: Saturday August 7 at 2pm, Bronzenpark; organized by Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

SWEDEN-  Helsingborg: Saturday August 7 at 2pm, Stortorget; organized by Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

SWEDEN- Malmo: Saturday August 7 at 2pm, at Davidshalls Bron between Triangeln and Gustav Adolfs Torg; organized by Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

SWEDEN -Stockholm: Saturday August 7 at 2pm, (Contact:Tel:0737 80 15 10)Sergelstorg; organized by Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

Norway- Oslo Saturday August 7  at 2:00 PM in front of Parliament- (Contact:Tel:+4741333268)- organized by Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

USA-Washington DC : Sunday August 8 at 12pm in front of the Islamic Republic Interests Section of the Pakistani Embassy – 2209 Wisconsin Ave NW . organized by Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI) (contact: salehinia@aol.com)

Germany- Cologne Saturday August 7  2:00 PM- 4:00 Makan DOM -(Contact:Tel:0177 4844495)  organized by Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

Germany- Hambourg  Saturday August 7  3:00 PM Mönckebergstrasse St  organized by International Committee against Execution and Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

AUSTRALIA- Sydney: Saturday August 7, 3pm at the QVB, under the statue, Town Hall end (contact:katgaf1@gmail.com); organized by Kat Gaffney


URGENT ACTION

Action day to support political prisoners in Iran
demonstrtions in 13 cities

Saturday 7 August 2010 at 2:00

Tens of political prisoners are in danger of execution

·        Jafar Kazemi, 46: a textbook lithographer at Amir Kabir University in Tehran, in imminent danger of being executed.

·        Mohamad Ali Saremi, Mohamad Ali Hajaghaee, Abdolreza Ghanbari, Mohsen and Ahmad Daneshpour, Javad Lari: sentenced to death by execution.

·        Ms Zainab Jalalizade: in prison awaiting execution.

·        Borzoo Nozari, 17: student, arrested in a protest in 2009, serving a 2 years sentence.
        ·        Behnam Ibrahimzadeh: children’s and workers’ rights activist, brutally beaten and arrested in 12 June 2010, his condition and whereabouts
           is   unknown.

·        Jailed workers, Mansour Osanloo, Ibrahim Madadi, Mehdi Shandiz, Reza Shahabian:
     in prison and tortured on a daily basis.

 ·        Jailed students Majid Tavakoli: was arrested in 2009, still in prison.

·        Behrooz Javid Tehrani: was arrested in 1999, still in prison.

 ·        Ms Bita Samimizadeh: a university student, sentenced to 5 years in prison.

 The list continues..............

Hundreds of political prisoners are being tortured every day and their lives are in a grave danger.

Political prisoners and their families need your support.
We call on all human rights organisations and concerned individuals to take and action.
Join our action day in support of political prisoners in Iran. Together we can make a difference.
**for more information please contact Shiva Mahbobi ( CFPPI spokesperson)

--
--------------------
Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

Shiva Mahbobi
Campaign Organiser

Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.
Tel: +44 (0) 7984445278
www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com
freepoliticalprisoners@gmail.com
zendani.tv@gmail.comNo virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 9.0.851 / Virus Database: 271.1.1/3052 - Release Date: 08/05/10 02:35:00

Read more!

مصاحبه شيوا محبوبى با برادر و پسر بهنام ابراهيم زاده در تاريخ ٣ اگوست ٢٠١٠

مصاحبه شيوا محبوبى با برادر و پسر بهنام ابراهيم زاده در تاريخ ٣ اگوست ٢٠١٠
بهنام ابراهیم زاده فعال كارگرى وفعال حقوق کودک وجمعیت دفاع ازحقوق کار
در ٢٢ خرداد ١٣٨٩دستگیر و بشدت مورد ضرب وشتم قرار گرفت و از آنزمان در بلاتكليفى بسر ميبرد۔

Read more!

Wednesday, 4 August 2010

تظاهرات در دفاع از زندانيان سياسى شنبه ٧ آگوست ساعت ٢ بعدازظهر

تظاهرات در دفاع از زندانيان سياسى
شنبه ٧ آگوست   ساعت ٢ بعدازظهر
جان ده ها زندانى سياسى در خطر جدى  است
جعفر كاظمى   در خطر اجراى فورى حكم اعدام قرار دارد.
 محمدعلی صارمی،  محمدعلی حاج‌آقایی، عبدالرضا قنبری٬ محسن و احمد دانشپور مقدم، به اعدام محکوم شده اند.
زینب جلالي زاده یک زندانی سیاسی دیگر در معرض خطر است
.
. جواد لاری كه در پروسه بازداشت بازاریان در شهریور ماه سال گذشته دستگير شد محكوم به اعدام شده است۔
برزو نوزری، دانش‌آموز ۱۷ ساله و از بازداشت‌شدگان روز عاشورا، از سوی دادگاه ویژه اطفال، به دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم شد.
بهنام ابراهيم زاده فعال حقوق كودك كه در ٢٢ خرداد مورد ضرب وشتم قرار گرفت و دستگير شد از وى همچنان خبرى نيست۔
كارگران دستگير شده مهدی فراخی شاندیز , منصور اسانلو, رضا شهابيان, ابراهيم مددى در زندان بسر برده و در بشدت تحت فشار ميباشند۔
مجيد توكلى و بهروز جاويد تهرانى از دانشجويان زندانى شناخته شده همچنان در زندان بسر ميبرند۔
بیتا صمیمی زاد دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
معلمان زندانى هاشم خواستار، رسول بداقي، عبدالله مؤمني، محمود بهشتي لنگرودي، علي اکبر باغاني، محمد داوري، عليرضا هاشمي،حسين باستاني نژاد و قربان احمدي همچنان در زندان بسر ميبرند۔
اين ليست ادامه دارد . . . . . . . . . . . . .
صدها زندانى سياسى هر روزه تحت شكنجه قرار داشته و جانشان در خطر جدى ميباشد.
زندانيان سياسى و خانواده هايشان به كمك فورى شما نياز دارند۔
روز شنبه ٧ آگوست ٢٠١٠ ساعت ٢ بعدازظهر در دفاع از زندانيان سياسى يكصدا در مراكز عمومى وميادين شهر تجمع ميكنيم۔ و هر چه رساتر صداى زندانيان سياسى را به گوش جهانيان ميرسانيم و اعلام ميكنيم:

احكام اعدام هر چه سريعتر ملغى بايد گردد!
زندانيان سياسى فورى و بدون قيد و شرط آزاد بايد گردند!
كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى
٤ آگوست ٢٠١٠ برابر با ١٦ مرداد ١٣٨٩


+44 (0) 7984445278

سوئد:

شنبه ۷ اوت ساعت ۲ بعد ازظهر

استکهلم- سرگل توریت

گوتنبرگ- برنز پارکن

مالمو:پل Davidshalls Bron- مابین Trinageln و Gustav Adolfs torg

برس- میدان بزرگ شهر
هلسینگبوری- میدان بزرگ شهر

كانادا:

اتاوا : در مقابل پارلمان ساعت ١٢ الى ٢ بعد اظهر

انگلستان:

لندن : ساعت ٢ بعد ازظهر- ميدان ترافالگار

آمريكا:

واشنگتن : يكشنبه ٨ آگوست

The Islamic Republic Interests Section of the Pakistani Embassy – 2209 Wisconsin Ave NW

--
--------------------
Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

Shiva Mahbobi
Campaign Organiser

Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.
Tel: +44 (0) 7984445278
www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com
freepoliticalprisoners@gmail.com
zendani.tv@gmail.com
--
--------------------
Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

Shiva Mahbobi
Campaign Organiser

Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.
Tel: +44 (0) 7984445278
www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com
freepoliticalprisoners@gmail.com
zendani.tv@gmail.com

.
Read more!

محکومیت سنگین و ضد بشری 2 بازاری زندانی بازار تهران( جواد لاری و محسن دگمه چی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دو بازاری شناخته شده بازار تهران به احکام سنگین و غیر انسانی توسط قاضی فرمایشی صلواتی محکوم شدند.. روز یکشنبه 10 مرداد ماه بازاریان زندانی جواد لاری و محسن دگمه چی توسط صلواتی رئیس دادگاه فرمایشی شعبه 15 دادگاه انقلاب به احکام سنگین و ضد بشری محکوم شدند. آقای جواد لاری به اعدام و آقای محسن دگمه چی به 10 سال زندان و تبعید به زندان گوهردشت کرج محکوم شد

بازاری زندانی جواد لاری 51 ساله و متاهل ،روز یکشنبه 10 مرداد ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب که رئیس آن فردی بنام صلواتی است به خانم محمدی وکیل آقای لاری اعلام کردند که او را محکوم به اعدام نموده است . زندانی سیاسی جواد لاری در تاریخ 25 شهریور 1387 با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 منتقل شد. سر بازجویان وزارت اطلاعات که با نام مستعار علوی و سعید شیخان او را تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داده بودند تا وی را وادار به مصاحبه تلویزیونی نمایند.اما پس از مایوس شدن از وادار کردن او به مصاحبه تلویزیونی به او اتهاماتی را وارد کردند و پرونده وی را به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارسال کردند.

صلواتی بر مبنای اتهامات بازجویان وزارت اطلاعات مانند؛ محاربه،اقدام علیه امنیت نظام،تبلیغ علیه نظام،مدیریت مسافرتها ( مسافرتهای خانوادگی در تعطیلات به شهرهای مختلف ایران)،تشکیل انجمن ،کمک مالی به سازمان مجاهدین و غیره مورد محاکمه قرار گرفت. دادگاههای انقلاب برای پی نبردن به رفتارهای وحشیانه افرادی که خود را قاضی می نامند با زندانیان سیاسی و وکلای آنها و همچنین اتهامات دروغین و واهی که به زندانیان سیاسی نسبت می دهند دادگاه را محرمانه اعلام می کنند.

بازاری زندانی محسن دکمه چی 50 ساله از بازاریان شناخته شده و خوش نام بازار تهران روز یکشنبه 10 مرداد ماه به دادگاه انقلاب برده شد و حکم سنگین و غیر انسانی 10 سال زندان و تبعید به زندان گوهردشت کرج محکوم شد. آقای دکمه چی به اتهام کمک مالی به خانواده های زندانیان سیاسی و حضور فرزندش در قرارگاه اشرف در عراق مورد محاکمه قرار گرفت.

صدور احکام ضدبشری اعدام علیه زندانیان سیاسی توسط ولی فقیه علی خامنه ای تصمیم گیری می شود و به وسیله جنایتکاران علیه بشریت مانند صلواتی به زندانیان سیاسی ابلاغ می شود.موضوع تصمیم گیری که توسط ولی فقیه علی خامنه ای صورت می گیرد بارها در دادگاه به اشکال مختلف به زندانیان و خانواده های اعلام شده است و به آنها گفته می شود فقط باید از علی خامنه ای تقاضای عفو و بخشش نمایند تا شاید در شرایط زندانی سیاسی تغییری ایجاد شود.

بازاریان زندانی،جواد لاری و محسن دکمه چی در حال حاضر در بند 350 زندان اوین در اسارت بسر می برند.

بازاری دیگری که از آذرماه همچنان در بند 209 زندان اوین در بازداشت بسر می برد محمد بنازاده امیر خیزی نام دارد. او در شرایط غیر انسانی و در بلاتکلیفی در این بند بسر می برد.

لازم به یاد آوری است که آقای دکمه چی و آقای جواد لاری از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشند و هر کدام از آنها چندین سال در زندان بسر بردند و مورد شکنجه های غیر انسانی قرار گرفتند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور احکام سنگین و ضد بشری اعدام و زندانهای طویل مدت که توسط ولی فقیه علی خامنه ای تصمیم گیری می شود را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایتهای سیستماتیک و سازمان یافته توسط رژیم ولی فقیه در ایران خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفت تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

13 مرداد 1389 برابر با 04 اگوست2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.blogspot.com/2010/08/2.html.
Read more!

جان ده ها زندانى سياسى در خطر جدى است

تظاهرات در دفاع از زندانيان سياسى
شنبه ٧ آگوست   ساعت ٢ بعداظهر
جان ده ها زندانى سياسى در خطر جدى  است
جعفر كاظمى   در خطر اجراى فورى حكم اعدام قرار دارد.
محمدعلی صارمی،  محمدعلی حاج‌آقایی، عبدالرضا قنبری٬ محسن و احمد دانشپور مقدم، به اعدام محکوم شده اند.
زینب جلالي زاده یک زندانی سیاسی دیگر در معرض خطر است.
. جواد لاری كه در پروسه بازداشت بازاریان در شهریور ماه سال گذشته دستگير شد محكوم به اعدام شده است۔


 

  
برزو نوزری، دانش‌آموز ۱۷ ساله و از بازداشت‌شدگان روز عاشورا، از سوی دادگاه ویژه اطفال، به دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم شد.
بهنام ابراهيم زاده فعال حقوق كودك كه در ٢٢ خرداد مورد ضرب وشتم قرار گرفت و دستگير شد همچنان خبرى نيست۔
كارگران دستگير شده مهدی فراخی شاندیز , منصور اسانلو, سعيد ترابيان , رضا شهابيان, ابراهيم مددى در زندان بسر برده و در بشدت تحت فشار ميباشند۔
مجيد توكلى و بهروز جاويد تهرانى از دانشجويان زندانى شناخته شده همچنان در زندان بسر ميبرند۔
بیتا صمیمی زاد دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
معلمان زندانى هاشم خواستار، رسول بداقي، عبدالله مؤمني، محمود بهشتي لنگرودي، علي اکبر باغاني، محمد داوري، عليرضا هاشمي،حسين باستاني نژاد و قربان احمدي همچنان در زندان بسر ميبرند۔
اين ليست ادامه دارد . . . . . . . . . . . . .

صدها زندانى سياسى هر روزه تحت شكنجه قرار داشته و جانشان در خطر جدى ميباشد.
زندانيان سياسى و خانواده هايشان به كمك فورى شما نياز دارند۔
روز شنبه ٧ آگوست ٢٠١٠ ساعت ٢ بعداظهر در دفاع از زندانيان سياسى يكصدا در مراكز عمومى و وميادين شهر تجمع ميكنيم۔ و هر چه رساتر صداى زندانيان سياسى را به گوش جهانيان ميرسانيم و اعلام ميكنيم
:
احكام اعدام هر چه سريعتر ملغى بايد گردد
زندانيان سياسى فورى و بدون قيد و شرط آزاد بايد گردند!
كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى
٤ آگوست ٢٠١٠ برابر با ١٦ مرداد ١٣٨٩telefone tamas: + 44 (0) 7984445278

--------------------
Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

Shiva Mahbobi
Campaign Organiser

Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.
Tel: +44 (0) 7984445278
www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com
freepoliticalprisoners@gmail.com
zendani.tv@gmail.com

.
Read more!