كميته مبارزه براى آزادى زندانيان زندانيان سياسى ٢٠ ژوئن را روز جهانى حمايت از زندانيان سياسى در ايران اعلام ميكند

متن فارسی، انگلیسی، فرانسه، سوئدی و ترکی

از زمان روى كار آمدن رژيم اسلامى در سال ۱۳۵۷ مردم ايران از حقوق انسانى خود از جمله حق آزادى بيان محروم بوده اند. هزاران نفر در زندان بسر برده و تحت شكنجه قرار گرفته اند. رژيم اسلامى هيچ مخالفتى را برسميت نشناخته وكوچكترىن اعتراض مردم به حاكميت را با زندان و اعدام جواب داده است. در طول اين ٣٠ سال در زندانها, مادرانى بوده اند كه كودكانشان را در زندان بدنيا آورده اند, مادران و پدارانى بوده اند كه فرزندانشان جلو چشمانشان شكنجه شده اند, كودكان خردسالى بوده اند كه روزها و شبها را در آغوش مادر شكنجه شده شان در زندان سپرى كرده اند. تعداد زيادى از زندانيان سياسى ماه ها از ديدن خانواده شان محروم بوده اند و ماه ها و سالها در سلولهاى انفرادى نگه داشته شده اند. در اين زندانها صدها زندانى سياسى جان خود را زير شكنجه از دست داده اند بدون اينكه فرصت اين را داشته باشند كه به دنيا بگويند چه بر سرشان آوردند. بيش از ٣٠ سال است اين وضعيت ادامه دارد.

كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى اعلام ميكند كه تا آزادى تمامى زندانيان سياسى در ايران هر ساله ٢٠ ژوئن را به عنوان روز حمايت از زندانيان سياسى برگزار ميكند . اين روز امكانى فراهم ميكند كه نيروهايمان را يكى كنيم, فريادهايمان را يكصدا كنيم و با تمام قدرت و توان صداى زندانى سياسى را در دنيا منعكس كنيم. ما از همه آزاديخواهان و مدافعان حقوق انسانى دعوت ميكنيم كه در اين روز با هر ابتكار و حركتى كه امكان پذير است شركت كنند.

در ٢٠ ژوئن امسال يكبار ديگر اعلام ميكنيم:
- زندانيان سياسى بايد بلادرنگ و بدون قيد و شرط آزاد گردند.
- اعدامها بايد فورا متوقف شوند.

شما ميتوانيد در اين روز در اشكال متنوع از زندانيان سياسى در ايران حمايت كنيد:
- برپايى تظاهرات در مقابل سفارتخانه هاى رژيم اسلامى
- ارسال نامه اعتراضى به رژيم و سازمانهاى بشردوست
- برگزارى شب همبستگى با زندانيان سياسى در ايران
- افشاگرى در رابه با جنايات رژيم و آگاهگرى در ميان مردم كشور محل اقامتتان
ابتكارات, و فعاليتهاى خود را در اين زمينه, عكس و فيلم فعاليتهايتان در ٢٠ ژوئن را از طريق ايمل آدرس زير براى ما ارسال كنيد۔
٩ ژوئن ٢٠١٠
***
English
Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI) is calling 20th of June, the International Day in Support of Political Prisoners in Iran

Ever since the formation of the Islamic Regime in Iran in 1979, thousands of people have been imprisoned and tortured; they are punished for exercising their freedom of expression. Men and women who speak against the regime are put in prisons and even executed. No one is spared: mothers give birth in prison, parents watch their children being tortured, young children are kept in prison cells with their parents, and political prisoners are brutally tortured every day in Iran. Many of the political prisoners aren't allowed to have visitors and they are kept in solitary confinements for months and even years. Hundreds of political prisoners lost their lives under tortured, but the world never got to hear their stories. This has been happening in Iran for 30 years; it is happening right now.
CFPPI will commemorate the 20th of June every year until the last political prisoner in Iran is freed. This day will provide the opportunity to bring our forces together, and to strongly echo the voice of these prisoners throughout the world. We call on all organisations and individuals to join us.
On 20th June 2010 Show your support and help to raise awareness about the political prisoners in Iran.  Join us on this day:
  • To release all political prisoners unconditionally and immediately!
  • To stop execution immediately!
On this day you can:

- Hold demonstration(s) in front of Iranian embassy in your country
-Send a protest letter to the Islamic regime of Iran
- Organize a solidarity event with political prisoners in Iran
- Speak of the crimes committed by Islamic regime in public, with your friends and colleagues

Share your ideas and activities on this day with us; send us reports of your activities, picture, video clips to the email address below.

If you need more information on the situation of political prisoners in Iran please contact us.
Campaing to Free Political Prisoners in Iran
9 June 2010

French
La Campagne pour la Libération des Prisonniers Politiques en Iran (CFPPI) appelle à faire du 20 juin une journée internationale de soutien aux prisonniers politiques en Iran

Depuis la fondation du régime islamique en Iran en 1979, des milliers de gens ont été emprisonnés et torturés, ils ont été punis pour avoir exercé leur liberté d'expression. Les hommes et les femmes qui dénoncent le régime sont jetés en prison et parfois même exécutés. Personne n'est épargné : des mères accouchent en prison, des parents voient leurs enfants être torturés, des jeunes enfants sont enfermés dans les cellules de prison avec leurs parents, et les prisonniers politiques sont brutalement torturés chaque jour en Iran. De nombreux prisonniers politiques n'ont pas le droit aux visites et sont maintenus dans les quartiers d'isolement pendant des mois voir des années. Des centaines de prisonniers politiques ont perdu la vie sous la torture, mais le monde n'a jamais entendu leurs histoires. Voilà ce qui se passe en Iran depuis 30 ans, et cela se passe encore en ce moment.
La CFPPI (Campagne pour la Libération des Prisonniers Politiques en Iran) commémorera le 20 juin chaque année jusqu'à ce que le dernier prisonnier politique en Iran soit libéré. Cette journée nous donne une occasion de rassembler nos forces et de donner un fort écho à la voix de ces prisonniers partout dans le monde. Nous appelons toutes les organisations et tous les individus à se joindre à nous.
Le 20 juin 2010, montrez votre soutien et aidez à faire connaître la situation des prisonniers politiques en Iran. Joignez-vous à nous ce jour :
l  Pour la libération inconditionnelle et immédiate de tous les prisonniers politiques.
l  Pour mettre immédiatement fin aux exécutions.
A l'occasion de cette journée, vous pouvez :
-         Organiser des manifestations devant les ambassades d'Iran de votre pays
-         Organiser une action de solidarité avec les prisonniers politiques en Iran
-         Parler des crimes commis par le régime islamique en public, avec vos ami(e)s et collègues.
Partagez avec nous vos idées et vos activités pour cette journée, envoyez nous des rapports sur vos actions, des photos et des vidéos à l'adresse mail indiquée plus bas.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur la situation des prisonniers politiques en Iran, merci de nous contacter.
Campagne pour la Libération des Prisonniers Politiques en Iran (CFPPI), 9 juin 2010
Shiva Mahbobi, Organisatrice de la campagne
Swedish
Kampanjen för att frige politiska fångar i Iran (Campaign to Free Political Prisoners in Iran - CFPPI) utnämner 20 juni till den internationella dagen till stöd för politiska fångar i Iran
Ända sedan grundandet av den islamiska regimen i Iran 1979 har tusentals människor fängslats och torterats; de straffas för att utöva sin yttrandefrihet. Män och kvinnor som talar ut emot regimen blir satta i fängelse eller till och med avrättade. Ingen klarar sig undan: mödrar tvingas föda i fängelse, föräldrar får se sina barn bli torterade, små barn sätts i fängelseceller tillsammans med sina föräldrar och varje dag torteras politiska fångar brutalt i Iran. Många politiska fångar tillåts ej ta emot besökare och de hålls i isoleringsceller i månader eller till och med år. Hundratals politiska fångar har förlorat sina liv under tortyr, men världen har aldrig fått höra deras historier. Detta har försiggått i Iran i 30 år; det händer fortfarande just nu.
CFPPI kommer att uppmärksamma 20 juni varje år tills dess att den siste politiske fången i Iran är frigiven. Denna dag ger möjlighet att föra samman våra styrkor och starkt återge dessa fångars röst runtom i världen. Vi uppmanar alla organisationer och individer att gå samman med oss.
Visa ditt stöd 20 juni 2010 och hjälp till att skapa medvetenhet om politiska fångar i Iran. Gå samman med oss på denna dag:
  • ·För att frige alla politiska fångar villkorslöst och omedelbart!
  • ·För att stoppa avrättningar omedelbart!
På denna dag kan du:
- Hålla demonstrationer vid den iranska ambassaden i ditt land
- Skicka ett protestbrev till den islamiska regimen i Iran
- Organisera ett solidaritetsevenemang till stöd för politiska fångar i Iran
- Tala om den islamiska regimens brott offentligt och med dina vänner och kollegor
- Dela med dig av dina idéer och aktiviteter med oss; skicka rapporter om era aktiviteter, bilder, videoklipp etc. till e-postadressen nedan. Om du behöver mer information om situationen för politiska fångar i Iran, vänligen kontakta oss.
Kampanjen för att frige politiska fångar i Iran (Campaign to Free Political Prisoners in Iran - CFPPI)
9 juni 2010
Turkish
Savaş CFPPI İran'daki siyasal tutukluları salıvermek deyerek olur 20. haziran, İran'daki siyasal tutuklular desteğinin içindeki enternasyonal gün
1979 yılındaki İran'dakiİslami yönetim oluşumunu ever since, binlerce insan hapsedilmiş ve işkence edilmiş; onlar onların özgürlüğüne egzersiz yaparak cezalandırıl Anlatım. Adamlar ve yönetime rağmen konuşan kadınlar hapishanelere yerleştirilir ve dahi yerine getirilir. Hiçkimse bağışlan: anneler doğum verir hapishane, ebeveynler onların çocuklarını izleyen varlık çocuklar onların ebeveynli hapishane hücrelerinde tutul Siyasal tutuklular İran'da acımasız şekilde işkence edilir.
Siyasal tutukluların birçoğunun konukları var allow ve onlar yalnız sınırlamaların içinde tutul aylar ve dahi yıllar. Yüzlerce siyasal tutuklu onların yaşamlarını kaybetti işkence edil ama asla onların hikayelerini duymak için alınmayan world. Bu; 30 yıl için İran'da oluyor; o şimdi doğru oluyor.

CFPPI İran'daki son siyasal tutuklu salıverilinceye kadar her yıl anacak. Bu gün bizim güçlerimizi getirmek ve bu world boyunca tutuklular sesini kuvvetle tekrarlamak fırsatını sağlayacak. Biz bizi birleştirmek için tüm organisations ve bireyler ziyeret ederiz.
20. 2010 tane senin desteğine gösteren ve İran'daki siyasal tutuklular hakkındaki farkındalığı sormak için help haziran. Bizi bu gün birleştir:
· Hepsi siyasal tutuklular ve hemen bırakmak!
· Durma gerçekleştirmesi hemen!
Günü :
- Demonstration(s) İranlı senin ülkendeki elçilik
- Bir protesto mektubu İslamiİran yönetimine gönder.
- İran'daki siyasal tutuklulu bir dayanışma olayını organize et.
- Işlenen suçları of konuş İslami yönetim toplum, senin arkadaşlarınla ve meslektaşlarla
senin fikirlerin ve etkinlikler bizle bu gün paylaş; bize senin etkinliklerin reports gönder resmet video altında email adresine kavrar.
Sen İran'daki siyasal tutuklular durumundaki bilgiye daha fazla ihtiyaç duyarsan bizle bağlantı kur. İran'daki siyasal tutukluları salıvermek Campaing.
9 Haziran 2010 tane
--------------------
Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

Shiva Mahbobi
Campaign Organiser

Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.
Tel: +44 (0) 7984445278
www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com
freepoliticalprisoners@gmail.comآدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
zendani.tv@gmail.com
Read more!