Wednesday, 7 April 2010

زندانی سياسی که دچار حمله قلبی شده، با پابند و دستبند در بيمارستان

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،فعال دانشجوئی پيمان عارف روز گذشته در اثر فشارهای وارده در بند 350 دچار حمله قلبی شد وبا دست بند و پابند به بيمارستان مدرس منتقل شد.
روز سه شنبه 17 فروردين پيمان عارف از فعالين دانشجوئی در اثر فشارهای غير انسانی که توسط مصطفی بزرگ نيا رئيس بند 350 و از شکنجه گران معروف زندان اوين ،دچار حمله قلبی شد و به بيمارستان مدرس منتقل شد . زندانی سياسی پيمان عارف در حاليکه دچار حمله قلبی شده بود و در شرايط وخيمی بسر می برد ولی با پابند و دست بند به بيمارستان مدرس تهرا منتقل کردند.در صورتيکه بيمارانی که در چنين شرايطی قرار می گيرند بايد به دور از استرس و فشارهای روحی باشند.
عليرغم اينکه پزشکان متخصص بخش قلب بر لزوم بستری شدن وی در بيمارستان تاکيد داشتند ولی با ايجاد شرايط غير انسانی مانند با دسبند و پا بند و فشار روحی در بيمارستان بودن ، برای پايان دادن به اين شرايط غير انسانی از ادامه بستری شدن منصرف و خواستار بازگشت به زندان شد.او را بعد از ظهر روز چهارشنبه 18 فروردين ماه بدون توجه به دستورات پزشک متخصص به زندان اوين منتقل کردند.
آقای عارف عليرغم اينکه اخيرا ازدواج کرده است پيش از عيد نوروز با پيگيری مستمر خانواده اش و قرار دادن وثيقه سنگين به مرخصی آمد. اما بازجويان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی باتمديد مرخصی او برای بودن در کنار همسر و خانواده اش در شب عيد مخالفت کردند و او ناچار بود که سال تحويل را همانند تعداد زيادی از زندانيان سياسی در زندان مخوف اوين بگذراند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، رفتارهای وحشيانه و غير انسانی مانند دستبند و پابند زدن به بيمارانی که دچار حمله قلبی هستند و در شرايط خطرناکی بسر می برند بعنوان يک جنايت ضد بشری محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار اقداماتی عليه اعمال ضد بشری که حتی به بيماران که در شرايط خطرناکی بسر می برند رحم نمی کنند است.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
18 فروردين ماه برابر با 07 آپريل 2010
گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد:
کميساريای عالی حقوق بشر
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل
.

No comments:

Post a Comment