Monday, 19 April 2010

فعال دانشجويی نادر احسنی دستگير و به زندان اوين منتقل شد

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،صبح امروز فعال دانشجوئی نادر احسنی از دستگير شدگان 16 آذر 1386 برای اجرای محکوميت سنگين و غير انسانی 1 سال زندان دستگير و به قرنطينه زندان اوين منتقل شد.
روز دوشنبه 30 فروردين ماه فعال دانشجويی نادر احسنی از دستگير شدگان 16 آذر 1386 پس از مراجعه به دادگاه انقلاب دستگير و به قرنطينه زندان اوين منتقل شد.نادر احسنی در شعبه 28 داداگاه انقلاب توسط محمد مقيسه ای معروف به ناصريان از اعضای کمسيون قتل عام زندانيان سياسی سال 1367 به حکم سنگين و غير انسانی 1 سال زندان محکوم شده بود.او روز 12 بهمن طی احظاريه ای برای به اجرای در آوردن حکم سنگين و غير انسانی به اجرای احکام دادگاه انقلاب احضار شده بود.
نادر احسنی در پی يورشهای گسترده بهمن ما 88 همراه با خواهرش الهام احسنی دستگير شد و چند هفته در بند مخوف 209 بسر برد. در طی مدت بازداشت شکنجه گر معروف و يکی از سربازجوی وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوين با نام مستعار علوی آنها را تحت شديدترين شکنجه های جسمی و روحی قرار داد .علوی همچنين در طی بازجوئيهای طولانی و طاقت فرسا آنها را مورد رذيلانه ترين توهينها و تهديدات قرار داد. نادر احسنی در تاريخ 11 آذر ماه 1386 از جلوی منزل شخصی پدری خود توسط مامورين وزارت اطلاعات ربوده شد و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوين منتقل شد. آقای احسنی به مدت 68 روز در بند 209 زندان اوين زندانی بود، که 58 روز آن را در سلولهای انفرادی بسر برد. او در طی اين مدت تحت وحشيانه ترين شکنجه های جسمی و روحی بازجويان وزارت اطلاعات قرار داشت.سپس بر اثر فشارهای بين المللی و به قيد وثيقه 100 ميليون تومانی آزاد شد.آقای احسنی توسط فردی بنام محمد مقيسه ای(معروف به ناصريان از اعضای کمسيون قتل عام زندانيان سياسی سال 1367) رئيس شعبه 28 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت و به 1 سال زندان محکوم شد. شعبه 36 دادگاه تجديد دادگاه انقلاب که رياست آن را فردی بنام احمد زرگر از بازجويان سابق وزارت اطلاعات به عهده دارد عين حکم دادگاه بدوی را مورد تاييد قرار داد.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،ربودن فعالين دانشجوی و نگه داری آنها برای مدت طولانی در سلولهای انفرادی نسبت دادن اتهامات واهی و محکوم کردن آنها به احکام سنگين و غير انسانی را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به جنايتهای سيستماتيک و سازمان يافته عليه مردم ايران است.
فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران
30 فروردين 1389 برابر با 19 آپريل 2010
گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد:
کميساريای عالی حقوق بشر
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل .

No comments:

Post a Comment