Wednesday, 7 April 2010

محاکمه دو دقيقه ای و سه سال حبس تعزيری برای آبتين غفاری

کلمه:آبتين غفاری يکی از زندانيان سبزی که در ۲۱ بهمن ماه سال گذشته و در پی احضار به وزارت اطلاعات احضار شده بود، در روزهای آخر سال گذشته در يک دادگاه دو دقيقه ای توسط قاضی مقيسه به ۳ سال حبس تعزيری محکوم شد.

به گزارش سايت تا آزادی روزنامه نگاران زنداني،اين هنرمند جوان ايرانی در اين مدت مدتی در بند ۲۴۰ در انفرادی بوده است و پس از آن نيز با پنج نفر ديگر در يک سلول انفرادی کوچک زندانی شده است.

يک منبع آگاه خبر داده است که بارها از سوی دادگاه از خانواده وی درخواست وثيقه شده است اما هر بار و در پی مراجعه خانواده از توديع وثيقه به وسيله قاضی جلوگيری شده است.

اين منبع آگاه ادامه داد: در روز ۲۸ اسفند خانواده وی مجددا به دادسرا احضار شدند و در کمال ناباوری شاهد برگزاری دادگاه دو دقيقه ای و بدون وکيل وی بودند.

به گفته اين منبع آگاه قاضی مقيسه در پايان دادگاه ضمن ابلاغ حکم سه سال حبس تعزيري، اعلام کرده است که فرصت تجديد نظر او از همان روز آغاز شده است و با توجه به تعطيلات در واقع تنها دو روز برای تجديد نظر خواهی فرصت باقی مانده است.

غفاری در حال حاضر در بند ۳۵۰ اوين زندانی است.

No comments:

Post a Comment