Sunday, 25 April 2010

تجمع شبانه تعداد زيادی از خانواده های دستگير شدگان در مقابل زندان اوين

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" ده ها نفر از خانواده ها ی زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين تجمع کردند و خواستار آزادی فوری و بی قيد وشرط عزيزان خود شدند.
روز شنبه 4 ارديبهشت ماه از حوالی ساعت 20:45 خانواده های زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين تجمع کردند و خواستار آزادی عزيزان خود شدند . خانواده ها عليرغم بارندگی به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند و هر لحظه که اين تجمع ادامه می يافت بر تعداد تجمع کنندگان افزوده می شد.
خانواده ها بدليل بارندگی در زير پل تجمع کرده بودند. تعداد زيادی از خانواده ها عليرغم سپردن وثيقه برای عزيزانشان ولی هفته ها است که از آزادی آنها خوداری می کنند.همچنين در ميان زندانيان سياسی تعدادی هستند که زمان بسيار کوتاهی به پايان محکوميت آنها باقی مانده است ولی بازجويان وزارت اطلاعات از آزادی آنها ممانعت می کنند.
تجمع اعتراضی خانواده ها تا لحظه انتشار خبر همچنان ادامه دارد و گفته می شود اين تجمعات در روزهای آينده ادامه خواهد يافت.
فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران
04 ارديبهشت 1389 برابر با 24 آپريل 2010

No comments:

Post a Comment