Sunday, 4 April 2010

یکی از زنان دستگیرشده عاشورا بیش از 3 ماه در انفرادی

یکی از زنان دستگیر شده روز عاشورا بیش از 3 ماه در سلول انفرادی بند 209
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یکی از زنان دستگیر شده روز عاشورا بیش از 3 ماه است که در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین بسر می برد وتا به حال از داشتن ملاقات با خانواده اش محروم بوده است.
خانم زهرا بهرامی 45 ساله بعد از اعتراضات گسترده مردم در روز عاشورا با یورش وحشیانه مامورین دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد . او از زمان انتقال تا به حال در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین بسر می برد و در طی این مدت بارها مورد بازجوئی قرار گرفته است و بازجوئیهای او چندین ساعت ادامه داشته است.در طی بازجوئیها توهینهای اخلاقی ، شکنجه ها ی جسمی و روحی وحشیانه علیه این زن زندانی بکار برده شده است.
بازجویان وزارت اطلاعات با شکنجه ها جسمی و روحی سعی در وادار کردن زندانیان سیاسی به اعترافات دروغین و مصاحبه های تلویزیونی هستند. خانم بهرامی به دلیل ناشناس بودن تا به حال تحت شدیدترین شکنجه ها جسمی و روحی قرار گرفته است.
گفته می شود تعداد زیادی از زنان و مردان شناخته نشده در بندهای 209،240 که شکنجه های جسمی و روحی بسیار شدیدتر می باشد و بند 2-الف سپاه در اسارت بسر می برند.

No comments:

Post a Comment