Tuesday, 4 October 2011

تعین وثیقه سنگین جهت آزادی فعالین کارگری دربند رژیم در تبریز

نامه الکترونیک


گزارش رسیده از تعیین وثیقه سنگین جهت آزادی دو تن از فعالین کارگری زندانی شهر تبریز با نام "شاهرخ زمانی و محمد جراحی" خبر می دهد.

بنا به گزارش کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، دستگاه قضایی رژیم جهت آزادی "محمد جراحی" یکصد میلیون تومان و برای آزادی "شاهرخ زمانی" مبلغ 200 میلیون تومان وثیقه تعیین کرده است. روز سه شنبه 12 مهرماه محمد جراحی پس از تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی از زندان آزاد شده است، اما شاهرخ زمانی به دلیل ناتوانی در تامین میزان وثیقه تعیین شده همچنان در زندان بسر می برد. لازم به ذکر است دستگاه قضایی رژیم شاهرخ زمانی را به 11 سال زندان و علیه محمد جراحی نیز حکم پنج سال صادر کرده است.

No comments:

Post a Comment