Saturday, 8 October 2011

پيام همبستگی جنش سنديکاهای کارگری ژنو از اعتصاب 6500 کارگر پتروشيمی

کلود ريموند ، دبير اجرايی "س. ج. آ. اس":

"جنبش سنديکاهای کارگری ژنو پيام همبستگی برای کارگران اعتصابی ارسال می دارد و ازايرانيان مقيم ژنو تقاضا دارد که در روز جهانی "کار شايسته" که در تاريخ 7 اکتبر می باشد به ما بپيوندند."در بهار سال جاری ( مارس 2011) کارگران پيمان کار و موقتی کارخانه پتروشيمی در ماهشهر ( جنوب) وتبريز (شمال غربی) برای لغوکار موقت و پيمان کاری دست به اعتصاب زدند. يکی از خواستهای اصلی آنها عقد قرارداد جمعی و استخدام رسمی کارگران پيمان کار بود.کارفرما و دولت با دادن قولهايی باعث شکستن اعتصاب کارگران شدند. اما، نه تنها آنها به قول خود عمل نکردند، بلکه شروع به سرکوب فعالين کارگری کردند.اينبار ۶۵۰۰ کارگر پتروشيمی بندر امام (جنوب) دوباره با همان خواستهای قبلی دست به اعتصاب زده اند.
.
قابل ذکر است که کارگران رسمی و موقتی متحدا دست به اين اعتصاب زده اند. واينبار مصمم هستند که تا رسيدن به خواستهايشان به اعتصاب ادامه دهند و صرفا به قولهای داده شده بسنده نکنند.جنبش سنديکاهای کارگری ژنو پيام همبستگی برای کارگران اعتصابی ارسال می دارد و ازايرانيان مقيم ژنو تقاضا دارد که در روز جهانی "کار شايسته" که در تاريخ 7 اکتبر می باشد به ما بپيوندند.کلود ريموند، دبير اجرايی "س. ج. آ. اس"

سه شنبه ۴ اکتبر ۲۰۱۱

http://www.cgas.ch/SPIP/spip.php?article1911

ترجمه و تکثير از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

info@workers-iran.org


14 مهر 1390.

No comments:

Post a Comment