Sunday, 2 October 2011

سه نفر از نمایندگان کارگران اعتصابی مجتمع پتروشیمی بندر امام توسط مامورین امنیتی دستگیر شدندروز شنبه 9 مهر ماه، سه نفر از نمایندگان کارگران اعتصابی مجتمع پتروشیمی بندر امام توسط مامورین امنیتی دستگیر شدند.ا

ماموران امنیتی نمایندگان کارگران را به حراست کارخانه احضار کرده و سپس آنها را بازداشت کردند. منصور عباسی و جاسم بدرانی از کارگران شرکت پیمانکاری خوارزمی و محمد باقر باقری کارگر شرکت پیمانکاری صنایع فارس که هر سه نفر از نمایندگان کارگران اعتصابی هستند ، در بازداشت به سر می‌برند. کارگران اعتصابی با تجمع خود در مقابل درب حراست خواستار آزادی نمایندگان خود شدند

No comments:

Post a Comment