Tuesday, 11 October 2011

صدور 350 حكم اعدام در يك هفته در قزلحصار كرج

كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتى ها: خبرهاى دريافتى نشان مى دهد كه تنها طى هفته گذشته, 350 زندانى ديگر در قزلحصار كرج حكم اعدام دريافت كرده اند. احكامى كه مورد تاييد هم قرار گرفته است. با اضافه كردن اين آمار به تعداد 250 زندانى كه در گذشته حكم اعدام گرفته بودند, تنها در زندان قزلحصار شمار زندانيانى كه حكم اعدام گرفته اند به 600 تن مى رسد. در حال حاضر در اين زندان روزانه بين 10 تا 15زندانى را از سايرين جدا مى كنند و به بندى كه مخصوص نگهدارى محكومين به اعدام است, مى برند.

No comments:

Post a Comment