Tuesday, 14 September 2010

جان يک گروگان ديگر درزندان اوين در خطر فوری است!

زهرا بهرامى ٤٥ ساله، كه شهروند هلند نيز ميباشد به قصد ديدن فرزندش به ايران رفته بود. چند روز پس از تظاهرات ششم دی (عاشورا)
۱۳۸۸ ، وی در اتومبيلی همراه با سه نفر ديگر درحال تردد در تهران توسط ماموران وزرات اطلاعات دستگير شد. ابتدا به زندان اوين،
سپس به زندان گوهردشت منتقل شد و پس از مدتی برای باز جويی بيشتر به زندان اوين و به بند مخوف ۲۰۹ منتقل گرديد. مدتهای طولانی وی در سلول انفرادی محبوس بود. از ملاقات با خانوادهاش محروم گرديد و طی مدت بازداشت وی اجازه يافته است
صرفا چند دقيقه با خانوادهاش تلفنی صحبت کند. مامورين وزرات اطلاعات به خانواده زهرا فشار آوردند که از هرگونه افشاگری و اطلاع
رسانی به خبرگزاريهای خارجی پرهيز کنند. شکنجههای جسمی و روانی ممتد و فشار روانی در سلول انفرادی، محروم بودن از وکيل و
حيلهگريهای کثيف بازجويان وزرات اطلاعات او را وادار به اعترافات تلويزيونی عليه خودش کرد. "اعترافات" زهرا بلافاصله عليه وی
بکار گرفته شد.
در ۲٦ مرداد ۱۳۸۹ وی در بيدادگاه رژيم اسلامى بدون آنکه وکيلی بتواند از او دفاع کند، در پشت دربهای بسته محاكمه شده و قاضى
صلواتى (قاضی پرونده زهرا) اعلام کرد که پس از ده روز حکم وی اعلام خواهد گرديد. زهرا بارها درطول دادگاه به نداشتن وكيل
اعتراض كرد.
خبر احتمال صدور حكم اعدام زهرا در رسانه هاى هلندى بسرعت پخش شد وبدنبال اطلاع رسانى و ارسال نامه هاى متعدد از سوى كميته
مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى و سازمانهاى حقوق بشر به وزير امور خارجه هلند و اتحاديه اروپا, دولت هلند با جمهورى اسلامى
در رابطه با پرونده زهرا بهرامى تماس گرفت۔ در ماه آگوست نمايندگان هلند ى پارلمان اروپا از مسئول سياست خارجی پارلمان اروپا
خواستند تا در رابطه با وضعيت زهرا بهرامى اقدام شود. اين فشارها دژخيمان وزرات اطلاعات را برآن داشت تا با وارد کردن جرم
ديگری در پرونده زهرا دستگيرى و حكم وى را توجيه كنند، اينبار اعلام گرديد که وی به هنگام بازداشت نيم کيلو کوکائين همراه داشته
است!
شنبه ششم شهريور ماه، زهرا بهرامی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شد. قاضی صلواتی، رئيس دادگاه، بطور شفاهی به زهرا
بهرامی گفت که وی به اعدام يا حبس ابد محکوم خواهد شد. نسرين ستوده كه وکالت زهرا را قبول کرد در تاريخ ٥ سپتامبر ۱۳۸۹ دستگير
شد. او هرگز نتوانست و اجازه نيافت موکلش را ملاقات کند وی فقط طی تماس تلفنی با او گفتگو کرده بود.
در حال حاضر زهرا در انتظار محاكمه مجدد و صدور حكم قطعى ميباشد.
زهرا در وضعيت جسمی و روانی بسيار درناکی است، طبق آخرين خبر وی در تلاش برای روشن شدن وضعيت نابسامانش در زندان
اوين، با دادستان استان تهران، عباس جعفری دولت آبادی يک از دژخيمان سرشناس، بيرحم و قصی القلب دستگاه قضايی جمهوری
اسلامی ملاقات کرد، اين در حالی است که وی بدون وکيل و با اتهامات واهی و اعترافاتی که تحت شکنجه های جسمی و روانی شديد وی
را وادار به اعتراف عليه خودش کرد، به محاربه و اجتماع و اقدام عليه امنيت کشور و حمل مواد مخدر سنگين محکوم گرديده است.
همانطور كه قبلا به اطلاع رسانديم کميته مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی با پيگيری وبکار گرفتن همه توان خود برای آزادی زهرا از
چنگال خونين اين جانيان بکار برده و خواهد گرفت. زهرا درانتظار اقدامات فوری همه ماست.
ما مصرانه از شما مردم آزاديخواه در سراسر جهان ميخواهيم که دفاع از زندانيان و دستگير شدگان مبارزات اخير را در سرلوحه
فعاليتهای خود قرار دهيد، جمهوری اسلامی با ريختن خون زندانيان سياسی و ايجاد فضای رعب و وحشت تلاش دارد روحيه آنان را در
زندانها بشکند و هم تاثيرات مبارزات مردم در داخل و خارج برای رهايی زندانيان سياسی را خنثی کند. تلاشهاى مذبوحانه رژيم و اين
پرونده سازی کثيف و ضد بشری بايد از جهان متمدن پاسخ دندان شکن بگيرد.
كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى
www.iranpoliticalprisoners.com Address: BM Box 6754, London WC1N, U.K.
freepoliticalprisoners@gmail.com Tel: +44 (0) 7984445278
http://cfppi.blogspot.com
با ارسال نامه به وزير امور خارجه هلند و امضا طومار حمايت از زهرا بهرامى به كمپين نجات جان زهرا بپيونديد. زندگى زهرا در خطر
است!
كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در ايران
۱۹ شهريور ماه ، ۱۳۸۹
دهم سپتامبر ۲۰۱۰
دينك هعجارم هتيمك تياس هب راموط ندرك اضما ىارب:www.iranpoliticalprisoners.com
نامه اعتراضى ضميمه ميباشد.
لطفا يك كپى از نامه اعتراضى خود را به ما ارسال داريد
براى اطلاعات بيشتر لطفا با شماره هاى زير تماس بگيريد
پريسا پوينده: ۰۰۳۱٦٤٥۷۱۱۹۱۹
شيوا محبوبى: ۰۰٤٤۷۹۸٤٤٤٥۲۷۸
Dutch Ministry of Foreign Affairs Mr. Maxime Verhagen PO Box 20061 2500 EB The Hague The Netherlands Telephone: +31 70 3486486 Fax: + 31 70 3484848
Email: m.verhagen@minbuza.nl
Dear Mr Verhagen
I/we express concern for the situation of Zahra Bahrami. I/we urge the Dutch government to put
pressure on the Islamic Regime of Iran to release Zahra Bahrmai immediately and unconditionally.
Name/ organization . . . . . . . . . . . . . . . . . .
City/country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شما ميتوانيد نامه اعتراضى خود را به سفير هلند در تهران به آدرس زير نيز ارسال داريد:
Mr Cees J. Kole
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands in Tehran
Email: teh@minbuza.nl
Fax: +98 21 2366 00190.

No comments:

Post a Comment