Tuesday, 14 September 2010

وضعيت حاد جسمی و ممانعت بازجويان وزارت اطلاعات از درمان معلم زندانی

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" معلم زندانی عبدالرضا قنبری که از ناراحتی حاد کليوی رنج می برد در طی روزهای گذشته بيماری او شدت يافته است و کليه وی دچار خونريزی است.بهداری زندان از درمان جدی او خوداری می کند و او در شرايط حاد جسمی بسر می برد.

بهداری زندان اوين به معلم زندانی عبدالرضا قنبری اعلام کرده است که قادر به درمان وی در بهداری زندان نيستند و او می بايست دريکی از بيمارستانهای خارج از زندان تحت معالجه قرار گيرد.

بازجويان وزارت اطلاعات از انتقال او به بيمارستان و تحت معالجه قرار گرفتن وی خوداری می کنند. ممانعت از معالجات پزشکی در بيرون از زندان باعث شده است که شرايط جسمی او حادتر شود.آقای قنبری در طی روزهای گذشته دچار دردهای شديد کليه است.

از طرفی ديگر هفته گذشته بطور شفاهی اعلام کرده بودند که حکم اعدام آقای قنبری به زندان تبديل شده است ولی هنوز اين حکم را به معلم زندانی و خانواده اش و وکيلش بصورت کتبی ابلاغ نکرده اند.خانواده آقای قنبری در نگرانی شديد به دليل وضعيت حاد جسمی عزيزشان بسر می برند. بازجويان وزارت اطلاعات از انتقال او به بيمارستان و تحت معالجه قرار گرفتن وی خوداری می کنند. ممانعت از معالجات پزشکی در بيرون از زندان باعث شده است که شرايط جسمی او حادتر شود.آقای قنبری در طی روزهای گذشته دچار دردهای شديد کليه است.

از طرفی ديگر هفته گذشته بطور شفاهی اعلام کرده بودند که حکم اعدام آقای قنبری به زندان تبديل شده است ولی هنوز اين حکم را به معلم زندانی و خانواده اش و وکيلش بصورت کتبی ابلاغ نکرده اند.خانواده آقای قنبری در نگرانی شديد به دليل وضعيت حاد جسمی عزيزشان بسر می برند.

لازم به ياد آوری است معلم زندانی عبالرضا قنبری روز 14 دی ماه 88 در محل کارش در دبيرستان حصار امين پاکدشت با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوين منتقل شد. او چندين هفته تحت بازجويی بازجويان وزارت اطلاعات قرار گرفت ودرحين بازجويی تحت شکنجه های وحشيانه جسمی و روحی بازجويان وزارت اطلاعات قرار داشت.معلم اسيرعبدالرضا قنبری همچنين يک ماه در سلولهای انفرادی بند 240 زندانی بود و سپس او را به بند 350 زندان اوين منتقل کردند.

بازجويان وزارت اطلاعات با نسبت دادن اتهامات واهی پرونده او را به شعبۀ 15 دادگاه انقلاب فرستادند.صلواتی قاضی فرمايشی اين شعبه او را با اتهامات محاربه و تبليغ عليه نظام محاکمه و محکوم به اعدام نمود.

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،عدم درمان و عدم ابلاغ حکم کتبی شکستن حکم اعدام را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی زندانيان سياسی در ايران است.

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

No comments:

Post a Comment