Thursday, 7 June 2012

يك قتل خاموش ديگر در زندان رجايى شهر مهدی زالیه روز ١٤ خرداد در بيمارستان درگذشت

مهدى زارعيه در روز ١٤ خرداد ١٣٩١ در بيمارستان رجايه كرج به دليل عفونت شديد ريوى و عفونت كليه جانش را از دست داد۰

مهدي زارعيه از اعضاى كومله بود كه در سال ١٣٧١ توسط اطلاعات مهاباد دستگير شد و مدت ٢٤ ماه در اطلاعات مهاباد و عمدتا در سلول انفرادى نگه داشته شد۰ در سال ١٣٧٣ در دادگاه انقلاب اروميه توسط قاضى جليلى زاده حكم اعدامش صادر شد و در سال ١٣٨١ حكم مهدي از اعدام به حبس ابد تغيير كرد۰

در سال ١٣٨٦ مهدى را از زندان اروميه به زندان رجايى شهر تبعيد كردند۔

مهدى زاليه بيست سال را در سياهچالهاى رژيم به جرم آزاديخواهى سپرى كرد, مهدى روزها و شبها را به اميد اينكه آزاد بشود و دوباره به آغوش خانواده اش برگردد گذراند و بعد از بيست سال جنايتكاران جمهورى اسلامى در كمال قساوت او را كشتند۰.
مهدى زارعيه در روز ١٤ خرداد ١٣٩١ در بيمارستان رجايه كرج به دليل عفونت شديد ريوى و عفونت كليه جانش را از دست داد۰

مهدي زارعيه از اعضاى كومله بود كه در سال ١٣٧١ توسط اطلاعات مهاباد دستگير شد و مدت ٢٤ ماه در اطلاعات مهاباد و عمدتا در سلول انفرادى نگه داشته شد۰ در سال ١٣٧٣ در دادگاه انقلاب اروميه توسط قاضى جليلى زاده حكم اعدامش صادر شد و در سال ١٣٨١ حكم مهدي از اعدام به حبس ابد تغيير كرد۰

در سال ١٣٨٦ مهدى را از زندان اروميه به زندان رجايى شهر تبعيد كردند۔

مهدى زاليه بيست سال را در سياهچالهاى رژيم به جرم آزاديخواهى سپرى كرد, مهدى روزها و شبها را به اميد اينكه آزاد بشود و دوباره به آغوش خانواده اش برگردد گذراند و بعد از بيست سال جنايتكاران جمهورى اسلامى در كمال قساوت او را كشتند۰.

No comments:

Post a Comment