Friday, 14 January 2011

تظاهرات در دفاع از زندانيان سياسى
شنبه ٢٩ ژانویه
نه به زندان و شكنجه و اعدام
جان زندانيان سياسى در معرض خطر جدى قرار دارد

رژيم اسلامى از هر طريق ممكن و بيش از پيش زندانيان سياسى و خانواده هايشان را تحت فشار گذاشته است۔
جعفر كاظمى,   زینب جلالي زاده, زهرا بهرامى, حبيب لطيفى, حسين خضرى , محمد علی آقایی, يوسف رشيدى, تنها تعداى از كسانى هستند  كه در خطر اجراى حكم اعدام قرار دارند۔ اين ليست ادامه دارد . . . . . . . . . . . . .

تا حال  با اعتراض و مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى و توقف اعدامها توانسته ايم رژيم را وادار به عقب نشينى كنيم و تنها با ادامه اين مبارزه است كه ميتوانيم جان زندانيان سياسى را نجات دهيم۔  
 
روز شنبه ٢٩ ژانويه ٢٠١١ در دفاع از زندانيان سياسى  يكصدا در مقابل سفارتخانه هاى رژيم اسلامى, مراكز عمومى وميادين شهر تجمع ميكنيم۔  و هر چه رساتر صداى زندانيان سياسى را به گوش جهانيان ميرسانيم و اعلام ميكنيم:

احكام اعدام هر چه سريعتر ملغى بايد گردد!
زندانيان سياسى فورى و بدون قيد و شرط آزاد بايد گردند!


كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى
١١ ژانويه ٢٠١١ برابر با ٢٢ ديماه ١٣٨٩

No comments:

Post a Comment