Friday, 26 November 2010

از آکسیون اعتراضی میشن فری ایران در مقابل سازمان ملل حمایت کنیم

روز ۱۱ دسامبر میشن فری ایران یک آکسیون اعتراضی در مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک و همزمان در شهرها و کشورهای دیگر از جمله در لس آنجلس، لندن و برلین سازمان داده است. هدف از این آکسیون ها، اعتراض به حضور جمهوری اسلامی و سایر رژیم های زن ستیز در نهاد زنان سازمان ملل است. جمهوری اسلامی از عضویت در هیئت اجرایی این نهاد شکست خورد اما کماکان عضو این نهاد سازمان ملل است که به اصطلاح قرار است برابری حقوق زنان را تامین کند. جمهوری اسلامی یکی از زن ستیزترین رژیمهای سیاسی دنیاست که نه تنها در چنین ارگانهایی نباید عضویت داشته باشد بلکه اگر ذره ای انصاف و رعایت حقوق زنان مسئله سازمان ملل میبود باید این نهادها را به ارگان های محاکمه رژیم هایی چون جمهوری اسلامی تبدیل میکرد.
. میشن فری ایران در بیانیه خود نوشته است :"ما خواهان اخراج رژیمهای ضد زن ازنهادهای سازمان ملل و بطور مشخص خواهان اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل میباشیم. ما همچنین خواهان تصویب قطعنامه ای توسط سازمان ملل هستیم که در آن هرگونه اجرای مجازات سنگسار در دنیا را مصداق جنایت علیه بشریت خوانده و با مجریان چنین مجازات شنیعی مانند مجرمین جنایی در مجامع عمومی بین المللی برخورد شود." در این بیانیه همچنین گفته شده است: "ما اجازه نخواهیم داد که سازمان ملل، به جمهوری اسلامی که زنان را سنگسار میکند و به دولت کنگو که تجاوز جنسی به هزاران زن، جزئی از سیاست داخلی اش میباشد، مشروعیت حقوقی و سیاسی بدهد."آکسیون سازمان میشن فری ایران در مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک ساعت ۱۱ صبح روز ۱۱ دسامبر و با حرکتهای نمایشی و سمبلیکی در اعتراض به سنگسار و زن ستیزی برگزار خواهد شد. سخنرانی، تریبون آزاد، راهپیمایی و ۱۰ دقیقه تحصن در مقابل ساختمان دفتر مرکزی سازمان ملل، جمع آوری طومار اعتراضی بخش دیگری از برنامه های این آکسیون است.کمیته بین المللی علیه سنگسار و کمیته بین المللی علیه اعدام ضمن حمایت از این آکسیون، همه مخالفین حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی و مدافعان حقوق زنان را فرا میخواند که از فراخوان میشن فری ایران و مطالبه اخراج جمهوری اسلامی و رژیم های ضد زن از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل حمایت کنند و خواهان اخراج جمهوری اسلامی از همه نهادهای بین المللی شوند.کمیته بین المللی علیه سنگسار

کمیته بین المللی علیه اعدام

۲۳ نوامبر ۲۰۱۰.

No comments:

Post a Comment