Monday, 18 October 2010

برنامه تلويزيونى " براى آزادى زندانيان سياسى" 

مجری برنامه: مرسده قائدی

یکی از زندانیان سیاسی چندین ساله ده شصت 

در رابطه با خانواده هاى زندانيان سياسى

No comments:

Post a Comment