Friday, 15 October 2010

رضا شهابي همچنان در زندان اوين در بازداشت بسر ميبرد

روز ١٧ مهر رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد از زندان اوین به دادسرای انقلاب اسلامي منتقل و برای آزادی وي قرار وثیقه ٦٠ ميليون تومان تعيين شد. او در تماس تلفني با خانواده اش اطلاع داده بود كه روز يكشنبه ١٨ مهر براي تحويل وثيقه تعيين شده و آزادي وي اقدام كنند. روز گذشته به ما گزارش شد که ایشان از زندان آزاد شده اند. اما بدنبال خبر دقيق بعدي و بنا به تکذیبیه سندیکای شرکت واحد، متاسفانه مطلع شديم كه علیرغم تحويل وثيقه تعيين شده و عليرغم اینکه دو روز است خانواده او و همکارانش برای استقبال از ايشان به زندان اوين مراجعه میکنند، اما رضا شهابي هنوز آزاد نشده و همچنان در بازداشت بسر ميبرد. رضا شهابي در ٢٢ خرداد دستگير شد. جرم او همچون ديگر كارگران زنداني شركت واحد، منصور اسانلو و ابراهيم مددي، تلاش براي ايجاد سنديكاي خود و نيز اعتصابات با شكوه سال ٨٤ اين كارگران براي خواستهاي برحقشان است. رضا شهابی منصور اسانلو، ابراهيم مددي، بهنام ابراهيم زاده، و همه زندانیان سیاسی باید از زندان آزاد شوند. بايد پرونده هاي تشكيل شده براي رضا شهابي و ديگر فعالين كارگري لغو شود. بايد تهديد و فشار بر روي فعالين كارگري متوقف شود.متن اطلاعیه سندیکای شرکت واحد ضمیمه است.

كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

كمپين براي آزادي كارگران زندانيشهلا دانشفر

0044-77798 98968 begin_of_the_skype_highlighting 0044-77798 98968 end_of_the_skype_highlighting

Shahla_Daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

0044-7852 338334 begin_of_the_skype_highlighting 0044-7852 338334 end_of_the_skype_highlighting

Bahram.Soroush@gmail.com

براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.

http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html

٢٠ مهر ١٣٨٩- ١٢ اكتبر ٢٠١٠.

No comments:

Post a Comment