Friday, 15 October 2010

اطلاعيه شماره ٤٦: بهنام ابراهیم زاده در بند ٣٥٠ اوين زنداني و در بهداري زندان بستري است

بنا به گزارش دريافتي بهنام ابراهیم زاده فعال كارگري و دفاع از حقوق كودك بعد از ٤ ماه بازداشت از روز شنبه ١٧ مهر به بند عمومی ٣٥٠ زندان اوین منتقل شده است. او ٧ مهر بود كه در اعتراض به تداوم بازداشت خود و فشار و شکنجه دايم در زندان دست به اعتصاب غذا زد و بعد از دوازده روز اعتصاب دچار خونريزي معده گرديد. بهنام به درخواست خانواده و دوستدارنش بعد از انتقال به بند عمومي ٣٥٠ به اعتصاب غذای خود پایان داد و هم اکنون در بهداری زندان اوين در وضعيت جسمي بدي بسر ميبرد. . عليرغم اينكه براي بهنام وثيقه صد ميليون تعيين شده است، اما جانيان اسلامي به بهانه اينكه وثيقه اي كه خانواده اش آماده كرده اند، از شهرستان است و بايد از تهران باشد، آنها را سردوانده و بهنام را همچنان در اسارت خود نگاهداشته اند.بهنام زندان است، بخاطر دفاع از حقوق كارگر، بخاطر دفاع از حقوق كودك و بخاطرمبارزاتش براي يك زندگي انساني..بهنام ابراهيم زاده، منصور اسانلو، رضا شهابي، ابراهيم مددي و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

"كمپين براي آزادي كارگران زنداني"شهلا دانشفر

0044-77798 98968 begin_of_the_skype_highlighting 0044-77798 98968 end_of_the_skype_highlighting

Shahla_Daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

0044-7852 338334 begin_of_the_skype_highlighting 0044-7852 338334 end_of_the_skype_highlighting

Bahram.Soroush@gmail.com

براي امضاي طومار اعتراضي كمپين براي آزادي كارگران زنداني و پيگيري اخبار مربوط به كارگران زنداني به وب لاگ ويژه اين كمپين سر بزنيد.

http://free-them-now.blogspot.com/p/blog-page.html.

No comments:

Post a Comment