Sunday, 3 October 2010

نامه موسی ابراهیم زاده برای آزادی برادرش

به همه انسانهای آزادیخواه در سراسر جهان

بهنام (اسد) ابراهيم زاده دست به اعتصاب غذا زده است،  به ما کمک کنید او را از زندان نجات دهیم

بهنام (اسد) ابراهیم زاده یک کارگر و مدافع حقوق کارگران و کودکان و حقوق انسان است. اكنون  نزديك ٤ ماه است كه به همين جرم در انفرادي بند ٢٠٩ اوين بسر ميبرد و با وجوديكه برايش ١٠٠ ميليون وثيقه تعيين شده است، مرتب ما را سر ميدوانند و آزادش نميكنند. او  در ٢٢ خرداد بود كه دستگیر شد و بدليل ضرب و شتم در هنگام دستگيري قفسه سينه و پايش آسيب ديد و الان از درد شديد پا رنج ميبرد. در ملاقاتي كه امروز پنجشنبه ٨ مهر خانواده بهنام با وي داشتند، باخبر شديم كه او در اعتراض به اينكه وي را در اين مدت در انفرادي نگاهداشته اند و با وجود درد شديد پا كاري برايش نميكنند، از روز گذشته ٧ مهرماه دست به اعتصاب غذا زده است و اكنون ما بشدت  نگرانش هستيم. جان بهنام در خطر است و بايد كاري بكنيم.
. بهنام به اينكه برايش وثيقه تعيين كرده اند، اعتراض دارد و ميگويد كه كاري نكرده است كه زنداني شود و براي آزاد شدنش از زندان، وثيقه بپردازد. ما نيز مرتب به مقامات زندان مراجعه ميكنيم و براي اينكه بهنام را از زندان بيرون بياوريم، ميگوييم وثيقه حاضر است، ولي جواب نميدهند. ميگويند خودمان تماس ميگيريم و تماسي نميگيرند و ما را سرميدوانند و بهنام همچنان در زندان است. بعضي هفته ها حتي ملاقات هم نداده اند و اين وضعيت همسر و فرزند بهنام را بيش از بيش زير فشار گذاشته است. دارند زمان ميگذرانند و جان برادرم در خطر است. ما به کمک همه انسانهای آزادیخواه در جهان نیاز داریم. ما به کمک همه کارگران و همه مردم نیاز داریم. تا بهنام را از اين وضعيت نجات دهيم.

من موسی برادر بهنام این نامه را از جانب خودم، خانواده ام و همسر و فرزند بهنام مینویسم. ما نگرانیم. راهی دیگر در برابرمان نمانده است. با تمام قدرت برای آزادی و نجات بهنام و بهنام ها تلاش میکنیم و انتظار بیشترین حمایت ها را از شما کارگران و از همه مردم در سراسر جهان داریم. بهنام برای یک زندگی انسانی تلاش میکرد، بهنام را نجات دهیم. بهنام و همه کارگران زنداني و انسانهایی که بخاطر خواستهای برحق و انسانی شان در زندانند باید فورا از زندان آزاد شوند.

اعتراضات زیادی براي آزادي بهنام و کارگران زندانی شده است. به سهم خودم تشکر میکنم و من هم با این نامه کارزار خودم را برای نجات جان بهنام اعلام میکنم. همانطور كه قبلا هم درخواست كرده ام من را در این کارزار یاری رسانید.

موسی ابراهیم زاده

٨ مهر ١٣٨٨
.

No comments:

Post a Comment