Sunday, 27 June 2010

اقبال نظرگاهی: از زندان تا آزادی

از زندان تا آزادیزندانی سیاسی طعمه اسیر در دندان وحشی است. زخم ضربه سرکوب رژیم منفور بر پیکر جامعه است. هجوم دیکتاتور بر صف آزادیخواهی است. شکنجه و اعدام زندانی سیاسی یعنی تلاش ضد انقلاب برای حفظ وضع موجود و کنترل جامعه و استمرار استثمار و فلاکت و سکوت. زندان کشتن زمان است و انسان. با تجدید مبارزه برای آزادی بی قید و شرط زندانی سیاسی و ممانعت از اعدام و سنگسار به نجات این قربانیان برخیزیم. زندان همچنین یک سنگر مبارزه علیه رژیم در ضعیف ترین حلقه آن است. زندانی سیاسی یعنی استقامت و پایداری در برابر دژخیم و تکرار هر لحظه نه به حکومت و تکرار کلمه آزادی. باید با تبدیل کردن "جرم" (حق طلبی و آزادیخواهی) زندانیان سیاسی٬ به جرم همه آحاد جامعه و شریک شدن در آن به کمک زندانیان سیاسی رفت. باید با تبدیل کردن "جرم آزادیخواهی" به جرم همه زندانیان سیاسی از اعدام آنان جلوگیری کرد. تدارک یک اعتراض عمومی و سراسری برای آزادی زندانیان سیاسی وظیفه مبارزاتی امروز است آنجا که رژیم برای در هم کوفتن اعتراضات حکم اعدامی را صادر میکند٬ با سازمان دادن جامعه علیه اعدام به جایی برسیم که به حکومت اخطار دهیم که با هر اعدامی٬ با اعتصاب عمومی و سراسری روبرو خواهد بود٬ اعتصابی که هزار بار برحکومت جنایتکاران اسلامی گران تر آید. فی الحال جنبش های مختلف برای رهایی اسیران خود تلاش میکنندو با بیانیه و اطلاعیه جامعه و میدیا را مخاطب قرار میدهند٬ این تلاشها هرچه هماهنگتر و متحدتر باشند بیشتر نتیجه میدهند. و دقیقا در همین لحظه است که رژیم برای جلوگیری از چنین همبستگی ای٬ فعالین جنبشها را دستگیر و تهدید میکند. و دستگیری این فعالین نشان واضح ترس دیکتاتور از اتحاد و همبستگی مردم است. رژیم با انتساب اتهام عضویت و هواداری دستگیر شدگان به سازمانهای سیاسی٬ به پای خود تیر میزند چرا که باعث ارتقاء وجهه احزاب سیاسی در جامعه و حمایت احزاب از زندانیان می شود.امروز مبارزه برای آزادی بی قید و شرط زندانی سیاسی٬ مبارزه رودرو با حکومت فاشیستی و منجر به پیشروی جنبش آزادیخواهی است. بعلاوه جنبه شخصی و خانوادگی آن٬ خانواده زندانیان را همراهی کنیم٬ دستشان را در دست هم قرار دهیم. نقش مادران زندانیان سیاسی و جان باختگان راه آزادی حساس است٬ مبارزه برای آزادی بی قید و شرط زندانیان بدون آنان میسر نیست. با همبستگی مادی و معنوی و حضوری با خانواده زندانیان سیاسی از ضربه ای که رژیم بر پیکر جامعه میزند تا حد ممکن کاسته و با همنوایی متحدانه آزادیخواهان از هر طیف و گروه و عقیده و مرامی که دارند٬ تمام نهادها و سازمانها و احزاب داخلی و خارجی و نیز سازمانها و نهادهای حقوق بشری و کارگری بین المللی را به پشتیبانی عملی از زندانیان سیاسی تا آزادیشان فراخوانیم.باید دولتها و سازمانهای بین المللی را وادار کرد که با بایکوت و تعطیلی سفارتخانه ها و لانه های ترور و آدم ربایی جمهوری اسلامی رژیم را تحت فشار قرار دهند.در این میان تعیین روزی برای همبستگی جهانی با زندانیان سیاسی جایگاه مهمی در سیر انقلاب دارد. كميته مبارزه براى آزادى زندانيان زندانيان سياسى ٢٠ ژوئن - سی خرداد را روز جهانى حمايت از زندانيان سياسى در ايران اعلام کرده است. این روزی است سمبلیک تا اول حمایت بشریت انساندوست جهان از آزادیخواهی و انقلاب در ایران را تحقق بخشد و دوم تلاشی برای وادار کردن دولتهای هم کیسه و شریک اقتصادی با جمهوری اسلامی و مدعی حقوق بشر تا از سوی جوامع خود زیر فشار باشند و دست از حمایت رژیم فاشیستی بردارند. اما فراتر از آن٬ تلاش برای ایجاد سازمانی است که بتواند اعتراض به شکنجه و اعدام را به بطن جامعه برده و متشکل و متحد نماید. هم اکنون حتا بیرون راندگان از حاکمیت مدعی حق و حقوق زندانی سیاسی هستند که خود گواه و شاهد فشار از پایین بر آنها و اجتماعی بودن و سراسری بودن خواست آزادی زندانیان سیاسی است. جمهوری اسلامی چاره ای جز کرنش در مقابل خواست میلیونی جامعه داخل و جامعه جهانی ندارد. زندانیان سیاسی در یک کشمکش اجتماعی میان جنبشهای معترض با حکومتی که نشیب سرنگونی را طی میکند٬ سرنوشت حساسی دارند این امر خطیر هر فرد و نهادیست که در مسیر اتحاد و همبستگی و همصدایی تلاش نمایند تا زندانیان را از اسارت رها سازیم.

.

No comments:

Post a Comment