Sunday, 27 June 2010

:26ژوئن،روز جهانی پشتيبانی از قربانيان شکنجه:ايران يکی از کانون‌های شکنجه


صدای آلمان :۲۶ ژوئن، روز جهانی منع شکنجه و پشتيبانی از قربانيان آن است. سازمان ملل متحد به مناسبت اين روز اعلام کرد که شکنجه هنوز در جهان گسترش دارد و در بسياری از کشورها بخشی از نظام قضايی است.

در تاريخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ توافقنامه‌ی منع و تقبيح جهانی شکنجه‌ به تصويب رسيد. اين سند گامی ضروری برای بهبود وضعيت حق بشر در جهان بود و شکنجه و ديگر مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه‌ی ضدبشری و تحقيرآميز را در سراسر جهان آشکارا منع مي‌کرد.


برای تجديد خاطره با اين روز تاريخي، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ تصميم گرفت که روز ۲۶ ژوئن، روز جهانی پشتيبانی از قربانيان شکنجه اعلام شود
http://www.roshangari.net/as/sitedata/20100626170129/20100626170129.html
.

No comments:

Post a Comment