Wednesday, 23 June 2010

محمد اشرفی فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری بازداشت شد

جهت درج و اطلاع رسانی سریع و گسترده ما را یاری دهید

بنابر گزارش رسیده به سایت دانشجویان سوسیالیست، محمد اشرفی فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری پس از آنکه در تاریخ ٣١/٣/١٣٨٩ به شعبه ٣ بازپرسی دادگاه انقلاب احضار و و در روز سه شنبه پس از مراجعه به شعبه مذکور، دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است.

بنابر گزارش دریافتی در تاریخ ٣١/٣/١٣٨٩ محمد اشرفی عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل کارگری از طریق تلفنی به شعبه ٣ بازپرسی دادگاه انقلاب احضار شد که باید خود را روز سه شنبه ١/۴/١٣٨٩ به شبعه فوق معرفی کند احضار فوق مربوط به پرونده ٢٢بهمن این فعال کارگری است.

محمد اشرفی پس از آنکه روز سه شنبه مورخ ١/۴/١٣٨٩ به شعبه 3 بارسی دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، دستگیر و از آنجا به مکان نامعلومی انتقال داده شده است. بنابر گزارشات دریافتی تاکنون از سرنوشت و مکان نگهداری وی خبری در دست نیست.

لازم به ذکر است محمد اشرفی پیش تر در پی مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در پارک لاله در سال 88 بازداشت شده بود و پیش تر بابت این اتهام به تحمل یکسال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب شهر تهران محکوم شده بود.

خبر دستگیری محمد اشرفی در حالیست که طی روزهای اخیر فعالین کارگری از سوی نیروهای امنیتی و حامیان سرمایه تحت فشارهای شدید قرار گرفته اند، که تعدادی از فعالین کارگری به بهانه های واهی و مختلف روانه بازداشت و زندانهای نگهبانان سرمایه میشوند و بیش از همیشه تحت فشار و تهدید قرار میگیرند.http://www.socialist-students.com/

http://www.socialist-students.blogfa.com. And here is the rest of it.

No comments:

Post a Comment