Thursday, 10 June 2010

روز جهانى حمايت از زندانيان سياسى در ايران كميته مبارزه براى آزادى زندانيان زندانيان سياسى ٢٠ ژوئن را روز جهانى حمايت از زندانيان سياسى در ايران اعلام ميكند

از زمان روى كار آمدن رژيم اسلامى در سال ۱۳۵۷ مردم ايران از حقوق انسانى خود از جمله حق آزادى بيان محروم بوده اند. هزاران نفر در زندان بسر برده و تحت شكنجه قرار گرفته اند. رژيم اسلامى هيچ مخالفتى را برسميت نشناخته وكوچكترىن اعتراض مردم به حاكميت را با زندان و اعدام جواب داده است. در طول اين ٣٠ سال در زندانها, مادرانى بوده اند كه كودكانشان را در زندان بدنيا آورده اند, مادران و پدارانى بوده اند كه فرزندانشان جلو چشمانشان شكنجه شده اند, كودكان خردسالى بوده اند كه روزها و شبها را در آغوش مادر شكنجه شده شان در زندان سپرى كرده اند. تعداد زيادى از زندانيان سياسى ماه ها از ديدن خانواده شان محروم بوده اند و ماه ها و سالها در سلولهاى انفرادى نگه داشته شده اند. در اين زندانها صدها زندانى سياسى جان خود را زير شكنجه از دست داده اند بدون اينكه فرصت اين را داشته باشند كه به دنيا بگويند چه بر سرشان آوردند. بيش از ٣٠ سال است اين وضعيت ادامه دارد.

. كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى اعلام ميكند كه تا آزادى تمامى زندانيان سياسى در ايران هر ساله ٢٠ ژوئن را به عنوان روز حمايت از زندانيان سياسى برگزار ميكند . اين روز امكانى فراهم ميكند كه نيروهايمان را يكى كنيم, فريادهايمان را يكصدا كنيم و با تمام قدرت و توان صداى زندانى سياسى را در دنيا منعكس كنيم. ما از همه آزاديخواهان و مدافعان حقوق انسانى دعوت ميكنيم كه در اين روز با هر ابتكار و حركتى كه امكان پذير است شركت كنند.در ٢٠ ژوئن امسال يكبار ديگر اعلام ميكنيم:

- زندانيان سياسى بايد بلادرنگ و بدون قيد و شرط آزاد گردند.

- اعدامها بايد فورا متوقف شوند.شما ميتوانيد در اين روز در اشكال متنوع از زندانيان سياسى در ايران حمايت كنيد:

- برپايى تظاهرات در مقابل سفارتخانه هاى رژيم اسلامى

- ارسال نامه اعتراضى به رژيم و سازمانهاى بشردوست

- برگزارى شب همبستگى با زندانيان سياسى در ايران

- افشاگرى در رابه با جنايات رژيم و آگاهگرى در ميان مردم كشور محل اقامتتان

ابتكارات, و فعاليتهاى خود را در اين زمينه, عكس و فيلم فعاليتهايتان در ٢٠ ژوئن را از طريق ايمل آدرس زير براى ما ارسال كنيد۔

٩ ژوئن ٢٠١٠

.

No comments:

Post a Comment