Saturday, 22 May 2010

يورش گارد زندان رجايی شهر به زندانيان بی دفاع و ضرب و شتم و تخريب اموال آنها

يورش گارد زندان رجايی شهر به زندانيان بی دفاع و ضرب و شتم و تخريب اموال آنها
در پی يورش گارد زندان رجايی شهر به زندانيان بی دفاع اين زندان عده ای به شدت مصدوم و بسياری از وسايل زندانيان تخريب شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در تداوم يورش های سيستماتيک گارد ضد شورش زندان رجايی شهر کرج صبح امروز عده ای از زندانيان بر اثر ضرب و شتم دچار مصدوميت هايی از ناحيه سر، صورت، دست و پا شده اند و درمان اين زندانيان با مخالفت مسئولين نيز تا کنون از سوی بهداری مستقر در زندان انجام نگرفته است.

در اين يورش سازمان يافته که در ماه های اخير روند سيستماتيکی به خود گرفته است دست کم 80 دستگاه يخچال که با هزينه زندانيان خريداری شده بود توسط گارد زندان تخريب شد.

زندان رجايی شهر در سالهای اخير به تبعيد گاه برخی از زندانيان سياسی تبديل شده است که بدون تفکيک جرايم در ميان زندانيان عادی و مبتلا به بيماری های پوستی و خونی نگهداری می شوند.
در پی يورش گارد زندان رجايی شهر به زندانيان بی دفاع اين زندان عده ای به شدت مصدوم و بسياری از وسايل زندانيان تخريب شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در تداوم يورش های سيستماتيک گارد ضد شورش زندان رجايی شهر کرج صبح امروز عده ای از زندانيان بر اثر ضرب و شتم دچار مصدوميت هايی از ناحيه سر، صورت، دست و پا شده اند و درمان اين زندانيان با مخالفت مسئولين نيز تا کنون از سوی بهداری مستقر در زندان انجام نگرفته است.

در اين يورش سازمان يافته که در ماه های اخير روند سيستماتيکی به خود گرفته است دست کم 80 دستگاه يخچال که با هزينه زندانيان خريداری شده بود توسط گارد زندان تخريب شد.

زندان رجايی شهر در سالهای اخير به تبعيد گاه برخی از زندانيان سياسی تبديل شده است که بدون تفکيک جرايم در ميان زندانيان عادی و مبتلا به بيماری های پوستی و خونی نگهداری می شوند.

No comments:

Post a Comment