Wednesday, 24 March 2010

زندانيان سياسی بندهای مختلف زندان گوهردشت مراسم سال تحويل را بصورت گسترده انجام دادند

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،زندانيان سياسی همراه با ساير زندانيان مراسم سال تحويل را عليرغم فشارها و محدوديتها غير انسانی در بندهای مختلف زندان گوهردشت کرج برگزار کردند.
عليرغم فشارها و محدوديتهای طاقت فرسا و غير انسانی عليه زندانيان سياسی که از جمله آنها انتقال به سلولهای انفرادي،انتقال به بند 5 معروف به بند متادون ،قطع آب نوشيدنی برای مدت طولانی و آلودگی شديد آن که منجر به بيماری تعداد زيادی شده است ولی زندانيان سياسی و ساير زندانيان با تمام تلاش و کوشش خود سفره 7 سين خود را بر پا کردند و هنگام سال تحويل با شور و نشاط فراوان حول آن جمع شدند.
زندانيان سياسی بند 1،2،4،6 و بند زنان هنگام سال تحويل با کف زدنهای ممتد که تمامی زندانيان آنها را همراهی می کردند فضايی ديگری را در آن لحظات ايجاد کردند و سپس به شادمانی پرداختند. آنها عليرغم محدوديتها تمامی خلاقيتهای خود را بکار بردند که فضای حاکم را به شور و شادی تبديل کنند. زندانيان سياسی و ساير زندانيان بند1 در حالی که زندانی سياسی بهروز جاويد طهرانی در سلولهای انفرادی تحت شرايط سخت بسر می برد سفره 7 سين خود را بر پا کردند. زندانيان در روزهای قبل از سال تحويل خيلی تلاش کرده بودند که بهروز جاويد طهرانی را هنگام سال تحويل از سلولها انفرادی خارج شود و در کنار ساير همبنديهايش قرار گيرد. ولی حسن آخريان رئيس بند 1 و از شکنجه گران اين زندان با اين استدلال که بهروز نسبت به شکنجه زندانيان در سلولهای انفرادی به قاضی ناظر بر بند اعتراض کرده است پس او بايد آنجا بماند و اجازه خارج شدن از سلول انفرادی را ندارد.
زندانيان سياسی بند 4 عليرغم اينکه هم بندی خود را آقای منصور اسالو را به بند5 معروف به متادون و در کنار زندانيان خطرناک منتقل کرده اند. مراسم سال تحويل را بصورت خيلی گسترده ای انجام دادند که تقريبا تمامی زندانيان در آن شرکت داشتند.
زندانيان سياسی بند2و 6 که تعدادی از زندانيان سياسی در آن نگهداری می شوند و از جمله آنها آقای احمد زيد آبادی و مسعود باستانی در آنجا در اسارت بسر می برند مراسم سال تحويل را انجام دادند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،خواستار آزادی بی قيد وشرط زندانيان سياسی در ايران است و از دبير کل و کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی زندانيان سياسی در ايران است.
فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران
اول فروردين 1389 برابر با 21 مارس 2010.

No comments:

Post a Comment