Saturday, 26 February 2011

خانوده‌ها در مقابل زندان اوین

درهای زندان را بشکنیم، زندانیان سیاسی  را آزاد کنیم

شیوا محبوبی: درهای زندان را بشکنیم، زندانیان سیاسی را آزاد کنیم
خانواده ها معترض درمقابل زندان اوین جمع شدند. خانواده ها کیوسک های مقابل زندان را شکستند و سربازان به داخل زندان فرارکردند. ٣٠ تا ٤٠ تفر از معترضین به داخل زندان هجوم بردند اما مزدوران در زندان را بسته آنها را دستگیر کردند و بعد از آن حدود ٤٠٠ تفر در مقابل زندان تجمع کردند.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
تماس با شیوا محبوبی:
Tel: +44 (0) 7572356661
www.iamhervoice.wordpress.com
www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com
freepoliticalprisoners@gmail.com
And here is the rest of it.

No comments:

Post a Comment