Sunday, 20 February 2011

زندانيان سياسى آزاد بايد گردند
همزمان با پيشروى انقلاب در مصر و تونس و ليبى ٬ تظاهراتها و اعتصابات بسيارى شهرهاى ايران را فراگرفته است.  مردم در خيابانها با تمام قدرت تماميت رژيم اسلامى ايران را هدف قرار داده اند.
 رژيم اسلامى با موج  اعدامهايى كه چندى قبل شروع كرد به خيال خود تلاش ميكرد اعتراضات مردم را سركوب كرده و جو رعب و وحشت را ايجاد كند.  تظاهراتهاى روز ٢٥ بهمن و امروز اول اسفند نشان داد كه مردم هر چه بيشتر عزم خود را جزم كرده اند تا ا ين رژيم شكنجه و زندان و اعدام را سرنگون كنند.
  در طول اعتراضات اين چند روزه  رژيم  جهت سركوب مردم تعداد بسيارى را دستگير كرده است٬  اما اين خللى در عزم مردم و اعتراضشان وارد نكرده است؛ در بسيارى از مواقع مردم دستگيرشدگان را از دست مزدوران رژيم  در آورده اند. رژيم  در اين چند روزه و بالاخص امروز  اول اسفند ماه با ارسال نيروهاى سركوبگرش و ممانعت از ورود خبرگزاريهاى خارجى سعى بر اين دارد كه جلو تجمعات بيشتر و خبر رسانى را بگيرد؛  در مقابل  مردم از طريق فيس بوك و تويتر و تلفن اخبار را مرتبا منعكس كرده اند؛ اين اخبار بلافاصله در تمام دنيا منعكس شده است.
مردم آزاديخواه٬ خانواده هاى زندانيان سياسى
شيوا محبوبى عزيزان ما در زندانها هستند؛ بايد تظاهراتها را به مقابل زندانها كشيد٬ در مقابل زندانها در شهرهاى مختلف ايران تجمع كرد و رژيم را وادار كرد زندانيان را آزاد كند. سال گذشته در اوج اعتراضات در ايران خانواده هاى زندانيان سياسى به همراه ساير مردم با تجمع مداوم و گسترده خود در مقابل زندان اوين رژيم را مجبور به آزادى تعدادى از زندانيان كردند۔ قدرت تجمعات در مقابل زندانها در اين است كه همزمان و به طور وسيع در مقابل تمام زندانها در شهرهاى مختلف ايران صورت بگيرد.

سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در ايران

اول اسفند ١٣٨٩ برابر با ٢٠ فوريه ٢٠١١
شعار زندانيان سياسى آزاد بايد گردند و مردم درهاى زندانها را بشكنيد بايد هر چه وسيعتر پخش شود.  
Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

Shiva Mahbobi
Campaign Organiser- Spokesperson

Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.
Tel: +44 (0) 7572356661
www.iamhervoice.wordpress.com
www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com
freepoliticalprisoners@gmail.com
zendani.tv@gmail.com

http://www.youtube.com/user/CFPPI2009
Facebook
Twitter


.

No comments:

Post a Comment