Monday, 7 February 2011

رژيم اسلامى جسد زهرا بهرامى را مخفيانه در سمنان دفن كرد
بنابر خبرى از " فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران" امروز يكشنبه ١٧ بهمن مامورين رژيم در تماسى با دختر زهرا بهرامى, بنفشه نایب پور,  به وى گفته اند كه جسد زهرا را در سمنان دفن ميكنند؛ اين در حالى است كه بدليل مسافت راه عملا دخترش نميتوانست به سمنان برود و در دفن مادرش شركت كند۔ ماموران رژيم  دختر زهرا را تهديد كرده اند كه حق برگزارى مراسم براى زهرا را در اماكن عمومى ندارد و همينطور گفته اند كه حق ندارند به سفارت هلند اطلاع بدهند۔
واقعيت اينست كه رژيم  از ترس اعتراضات مردم  و فشار جهانى حتى جرات اين را ندارد كه رسما جسد زهرا را به خانواده اش تحويل بدهد۔ رژيم سعى كرد با گفتن اينكه زهرا قاچاقچى مواد مخدر است اعدام اين زندانى سياسى را توجيه  كند و حال با دفن مخفيانه جسد زهرا و تهديد خانواده اش ترس و وحشت خود را از اعتراضات مردم عليه خود نشان ميدهد۔
اگر رژيم صداى زهرا را خاموش كرد و با تهديد و ارعاب سعى در خاموش كردن صداى خانواده اش دارد, ما صداى زهرا و خانواده اش را به گوش دولتها , سازمانهاى جهانى و مردم دنيا رسانده و خواهيم رساند۔

شيوا محبوبى
سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى
٦ فوريه ٢٠١١ برابر با ١٧ بهمنNo comments:

Post a Comment