Tuesday, 13 December 2011

خطاب به کارگران و مردم به کمک رضا شهابی، کارگر زندانی، بشتابیم

خطاب به کارگران و مردم به کمک رضا شهابی، کارگر زندانی، بشتابیمرضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد بیست روز است در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. خانواده رضا شهابی کمیته ای در دفاع از رضا تشکیل داده اند و از کارگران و مردم و سازمانهای کارگری خواسته اند برای آزادی رضا شهابی تلاش کنند و به کمیته دفاع از رضا بپیوندند.رضا شهابی اکنون 18 ماه است در زندان جمهوری اسلامی است. سال 84 او را از کارش تعلیق کردند و پس از اشتغال مجدد به کار روز 22 خرداد سال قبل دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. رضا از وضعیت جسمی بدی رنج میبرد و اعتصاب غذا نیز نیروی او را تحلیل برده و او را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. مدتی قبل برای آزادی او وثیقه تعیین کردند و خانواده اش وثیقه سنگین صدمیلیون تومانی را فراهم کردند اما جمهوری اسلامی از آزادی او سر باز زد..

تنها راه نجات رضا شهابی اعتراض گسترده در ایران و در سطح جهان است. باید رضا را از چنگ جنایتکاران حکومت اسلامی نجات بدهیم. حزب کمونیست کارگری از همه مردم، کارگران و تشکل های کارگری، دانشجویان و معلمان و همینطور از سازمانهای کارگری و نهادهای مدافع حقوق انسان میخواهد به هر شکل که میتوانند برای آزادی رضا تلاش کنند.حزب کمونیست کارگری از رضا شهابی عزیز نیز تقاضا میکند به اعتصاب غذا پایان دهد. اما اینجا نیز حمایت مردم نقش مهمی دارد. هرچه حمایت وسیع تر باشد رضا شهابی نیز با خیال راحت تری میتواند دست از اعتصاب غذا بردارد و امیدوار باشد که حمایت گسترده مردم در ایران و در سطح بین المللی به آزادی او منجر میشود.رضا شهابی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا و بی قید و شرط از زندان آزاد شوند.حزب کمونیست کارگری ایران

20 آذر 1390، 11 دسامبر 2011
.

No comments:

Post a Comment