Sunday, 13 March 2011

نامه به  رئيس  دادگاه جهانى آى سى سى  
آقاى هيون
آى سى سى  در حال فراهم آوردن مقدمات محاكمه  مومر قذافى به جرم كشتار مردم ليبى ميباشد۔ اين دادگاه معتقد است كه قذافى مرتكب جنايت شده است۔
 رهبران رژيم اسلامى در ايران ٣٢ سال است كه  دست به جنايت عليه بشريت زده اند۔ در طول اين ٣٢ سال هزاران زن و مرد, دختر و پسر جوان را ربوده و  شكنجه و زندان كرده و مورد تجاوز قرار داده  و اعدامشان كرده اند۔ در سال ١٣٦٠ رژيم دست به دستگيرى وسيعى زد و هر كسى را  كوچكترين مخالفتى با رژيم داشت  دستگير , شكنجه و اعدام كرد۔  كودكانى بودند كه شبها و روزهايشان را در سلولهاى انفرادى با مادرشان بسر بردند۔
بنابر گفته ايران تريبيونال " تعداد اعدام شده گان در سالهاى ٦٠ بين ٤٠٠٠ تا ٧٠٠٠ زندانى بود۔ اين اوج كشتار از سال ١٣٦٠ تا ١٣٦٧ بود و روى هم رفته رژيم ٢٠٠٠٠ تن از مخالفين را از بين برد؛ اين افرا يا زير شكنجه جان باختند و يا به جوخه هاى اعدام سپرده شدند
.
من همچنين مايلم توجه شما را به گزارش ١٤٥ صفح هاى آقاى جفرى رابرتسون يكى از قاضيان عاليرتبه سازمان ملل جلب كنم۔ آقاى رابرتسون در اين گزارش به تفصليل در رابطه با قتل عام سال ١٣٦٧ و همينطور كسانى كه مسول اين جنايات بوده اند نوشته است۔ يك نسخه از گزارش ضميمه ميباشد۔

شكنجه و اعدام هزاران نفر در ايران تنها به دو مقطع بالا محدود نميشود, اين جنايات هنوز ادامه دارد۔ روزى نيست كه مردم در ايران به دست رژيم كشته نشوند؛ مردمى كه تنها جرمشان شركت در تظاهرات است۔ دو سال پيش در سال ٢٠٠٩ دنيا شاهد اين بود كه چگونه مزدوران رژيم مردم را در تهران و ساير شهرهاى ايران دستگير و مورد ضرب و شتم قرار دادند۔ دنيا چهره ندا , دختر جوانى كه بيرحمانه به دست رژيم در خيابان كشته شد, را هنوز به ياد دارد؛ جرم ندا تنها اين بود كه آزادى بيانش را ابراز كرد۔

ژيم اسلامى ايرن هنوز در قدرت است و هنوز مردم را هر روزه شكنجه كرده و ميكشد۔ سوال اينست كه چرا آى سى سى هيچگونه اقدامى در اين زمينه نكرده است؟ ماشين كشتار رژيم در ايران همچنان فعال است و تا حال هزاران نفر را كشته است۔ در ٣٢ سال گذشته شكنجه و اعدام تنها روش رژيم در تقابل با مردم بوده است- چندين نفر ديگر بايد كشته شود تا آى سى سى قانع شود كه مردم ايران بايد حمايت شوند؟ چه درجه اى از جنايت را رژيم در ايران بايد مرتكب شود؟ چند ميليون نفر ديگر بايد كشته شود تا اسامى رهبران رژيم جزو ليست عاملين جنايت عليه بشريت قرار بگيرد و محاكمه شوند؟

از جانب هزاران زندانى سياسى و خانواده هايشان در ايران از شما ميخواهم كه دست به اقدام ببريد و رهبران رژيم اسلامى ايران را بجرم ٣٢ سال جنايت عليه بشريت دستگير و محاكمه نماييد۔

با احترام

شيوا محبوبى

سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى

١٠ مارس 2011

رونوشت به: سازمانهاى جهانى و پارلمان اروپا

Date: 10/03/2011

Song Sang-Hyun
President of the International Criminal Court
Po Box 19519
2500 CM, The Hague
The Netherlands

Dear Mr. Song Sang-Hyun
The International Criminal Court has started pre-trial proceedings against Libyan leader Moammar Gadhafi after prosecutors found “reasonable ground to believe that some ICC crimes have been committed in Libya.
The leaders of Islamic regime in Iran have committed crime against Iranian people for the past 32 years during which thousands of men and women, young girls and boys have been tortured, imprisoned, kidnapped, raped and executed. In 1981 shortly after the Islamic Regime established its totalitarian rule it started to arrest, torture, and execute anyone who even had a difference of opinion with the regime. There were also children who spent days and nights in solitary confinement with their imprisoned parents. According to the Iran Tribunal “The estimated numbers of victims rank between 4000 to 7000. This was the climax of a massive elimination process from 1981 to 1988, under which around 20,000 dissidents disappeared, either dying under torture or being executed by firing squads.”
I would like to draw your attention to the report compiled by UN jurist Geoffrey Robertson. In this report Mr Robertson has written about mass execution in 1988 and those responsible for the atrocity. The report is attached to this letter.
The above two periods of mass execution and torture are just a highlight of the ill-treatment of thousands of people in Iran, but it doesn't end there, it is still happening. There is not a day without execution of innocent people for merely participating in a demonstration. Just 2 years ago in 2009 world witnessed how the police in Iran beat, and arrested people on the streets of Tehran and other cities in Iran. World haven’t forgotten Neda’s face, the young woman who was brutally killed in the street for expressing her freedom of expression.

The Islamic regime of Iran is still in the power, and is sill torturing, and killing thousands of people in on a daily basis. The question is why the International Criminal Court hasn’t done anything about it, and hasn’t made any attempt to bring the dictators in Iran to justice? The killing machine of the Islamic Regime in Iran is still active and is claiming thousands of lives. For the past 32 years torture and execution have been the answer to any trace of dissent in Iran, how many more lives have to be murdered to convince the ICC that people of Iran need protection too? In what magnitude the Islamic Regime of Iran have to commit crime so that ICC will put their names on their list of crime against humanity? In the past 32 years, the number of executions has passed thousands in Iran, is ICC waiting for this number to reach millions before acts and put the leaders of the Islamic Regime on trial?

On behalf of thousands of political prisoners and their families in Iran, I urge you to take an action, and put the leaders of Regime in Iran on ICC list to be arrested and to be put on trial for 32 years of crime against humanity.

Sincerely yours
Shiva Mahbobi
Spokesperson
Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

No comments:

Post a Comment