Monday, 7 March 2011

مصاحبه دو زندانی سیاسی سابق که از قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جان سالم بدر برده اند با تلویزیون پویش، تلویزیون زندانیان سیاسی سابق در آلمان
بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

No comments:

Post a Comment