Sunday, 8 January 2012

شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد


   


بنا بر خبر منتشر شده از سوي اتحادیه آزاد کارگران ایران شريف ساعد پناه از فعالين شناخته شده شهر سنندج و عضو هيات مديره اين تشكل كارگري امروز ١٨ ديماه دستگير شد. طبق اين خبر امروز صبح ساعت ٩ و پانزده دقيقه صبح ٤ مامور امنيتي لباس شخصي جمهوري اسلامي وارد منزل شریف ساعد پناه شده و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی کتابهای موجود در خانه، او را به نقطه نامعلومی منتقل كردند. سپس ساعت ١١ ظهر، شریف را به دادگاه شعبه ٥ برده و در این دادگاه شریف ساعد پناه را در باره بولتن خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران مورد بازجویی قرار داده و پس از صدور قرار وثیقه ٨٠ میلیون تومانی، او را به زندان مرکزی سنندج انتقال دادند. اين درحاليست كه ١٥ ديماه نيز مظفر صالح نیا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت و بصورت بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج بسر ميبرد و از سوی دیگر اخيرا احکام لغو شده دو عضو دیگر هیئت مدیره اتحادیه، شیث امانی و صدیق کریمی بار دیگر به جریان افتاده است .
علاوه بر اينها دو هفته قبل محمد حسيني از فعالين شناخته شده در شهر دماوند نيز دستگير شده است. بايد به اين دستگيريها و به فشار بر روي فعالين كارگري وسيعا اعتراض كرد. خصوصا در شهر سنندج هم اكنون دو نفر از كارگران در زندانند و شيث اماني و صديق كريمي نيز در خطر دستگيري، بايد به تجمعات اعتراضي در مقابل دادگاه جمهوري اسلامي در اين شهر ادامه داد.
جمهوري اسلامي با زير فشار قرار دادن تشكل هاي كارگري و دستگيري فعالين كارگري تلاش دارد جلوي سازمانيافتن اعتراضات كارگران را بگيرد. از اينروست كه فشار بر روي اتحاديه آزاد شدت يافته و اعضاي هيات مديره آن چنين زير فشار و تحت و دستگيري قرار گرفته اند. همانطور كه رضا شهابي و ابراهيم مددي از سنديكاي شركت واحد، علي نجاتي از سنديكاي نيشكر هفت تپه، بهنام ابراهيم زاده از كميته پيگيري براي ايجاد تشكلهاي كارگري و نيز رسول بداغي از اعضاي كانون صنفي معلمان در زندانند.
بويژه با گسترش اعتراضات كارگري عليه فشار هر روزه بر زندگي و معيشتشان از جمله عليه تهاجم جديد جمهوري اسلامي به زندگي شان تحت عنوان اصلاح قانون كار و نيز عليه قراردادهاي پيماني و شرايط برده وار كار در محيط هاي كارگري و دستمزدهاي زير خط فقر، رژيم اسلامي به تكاپو افتاده و با دستگيري و فشار بر فعالين كارگري ميكوشد مبارزات كارگري و كل جامعه را عقب براند. است. وسيعا در مقابل اين دستگيري ها بايستيم. با تجمعات اعتراضي خود در مقابل دادگاههاي جانيان اسلامي، خواهان آزادي فوري كارگري زنداني از زندان شويم. در اعتراض به اين دستگيري ها طومارهاي اعتراضي تهيه كنيم و صداي اعتراض خود را به جهانيان برسانيم. ما با تمام قوا ميكوشيم تا صداي كارگران زنداني را جهاني كنيم. كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.
كمپين براي آزادي كارگران زنداني
١٨ دي ٩٠، ٨ ژانويه ٢٠١٢
Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com

No comments:

Post a Comment