Thursday, 5 January 2012

مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در محل کارش دستگیر شد


اتحادیه آزاد کارگران ایران
January 05, 2012
ساعت یازده صبح امروز 15 دی ماه 1390،  5 نفر از مامورین امنیتی در شهر سنندج به محل کار مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران مراجعه و پس از تفتیش آنجا، وی را دستگیر و جهت تفتیش منزل، مظفر را به خانه اش بردند.
بنا بر خبر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از آنجا که مامورین بطور توهین آمیزی اقدام به تفتیش منزل مظفر کردند این امر باعث اعتراض شدید وی و تعرض مامورین به مظفر در مقابل چشمان دخترش شد در نتیجه این عمل کاپشن مظفر پاره شد و نهایتا 5 مامور حاضر در آنجا با ضبط گیس کامپیوتر مظفر، وی را با خود به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

No comments:

Post a Comment