Tuesday, 22 November 2011

دادگاه تجديد نظر جمهوري اسلامي در تبريز احكام صادر شده براى فعالين كارگرى و دانشجويى تبريز را تاييد كرد
بنا بر اخبار منتشر شده شعبه ٦ دادگاه تجديد نظر جمهوري اسلامي طي تصميمي جنايتكارانه احکام صادره توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامي در شهر تبريز برای فعالان کارگری و دانشجویی این شهر را مورد تاييد قرار داد. بدين ترتيب شاهرخ زمان به ١١ سال، محمد جراحي به ٥ سال، نيما پور يعقوب به ٦ سال و ساسان واهبي وش به ٦ ماه حبس تعزيري محكوم شدند.

در اطلاعيه هاي قبلي گزارش داده بوديم كه این چهار نفر و سید بیوک سیدلر روز ١٨ خرداد ١٣٩٠ بازداشت و بیش از یک ماه در سلول های انفرادی بودند. سپس اين افراد در روز ٢٧ مرداد در شعبه یک دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي در شهر تبریز، محاکمه شدند. با گذشت حدود دو ماه شاهرخ زماني بعد از ١٣٠ روز زندان در ٢٧ مهر با وثيقه ٢٠٠ ميليون تومان از زندان آزاد شد. و رژيم اسلامي ساسان واهبی وش و سید بیوک سیدلر را با وثیقه سی میلیون تومانی و محمد جراحي و نیما پور یعقوب را با وثیقه یکصد میلیون تومان از زندان آزاد كرد.

همانطور كه بارها تاكيد كرده ايم، جمهوری اسلامی با صدور احكام سنگين براي كارگران و فعالين سياسي ميخواهد سازمانیابی مبارزات مردم و رشد اعتراضات در جامعه را سد كند. باید وسیعا به این احكام جنایتكارانه اعتراض كنیم. شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش و همه كارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

تهاجم به فعالين كارگري و صدور احكام سنگين زندان براي آنان بايد با اعتراض وسيع و گسترده پاسخ گيرد.

كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

كمپين براي آزادي كارگران زنداني
٣٠ آبان ١٣٩٠، ٢١ نوامبر ٢٠١١

No comments:

Post a Comment