Sunday, 20 May 2012


اطلاعیه شماره ۵۴

٢٠ ژوئن روز جهانی حمايت از زندانيان سياسی در ايران را گرامی بداريم


روز ٢٠ ژوئن برابر با ۳۱ خرداد از سوي كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي به عنوان روز اعتراض جهانی در حمايت از زندانيان سياسي در ايران اعلام شده است. كمپين براي آزادي كارگران زنداني، از برگزاری  اين روز حمايت كرده و همه انسانهاي آزاديخواه را به پيوستن به تظاهراتهاي روز ٢٠ ژوئن فراميخواند. در هرکجا که هسيم با عكس ها و پوسترهاي زندانيان سياسي و كارگران زنداني، رضا شهابي، علي نجاتي، بهنام ابراهيم زاده، رضا شهابي، محمد جراحي، علي اخوان، رسول بداغي، عبدالرضا در اين آكسيونها شركت كنيم  و همبستگي خود را با همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي اعلام كنيم. در ايران نيز ميتوان با پيوستن به تجمعات خانواده هاي زندانيان سياسي، چسباندن عكس زندانيان سياسي و كارگران زنداني در همه جا، پخش تراكت ، نوشتن شعار زنداني سياسي، كارگر زنداني آزاد بايد گردد، و با ابتكارات مختلف در اعتراض سراسري روز ٢٠ ژوئن شركت كرد. ميتوان به نهادهاي بين المللي نامه نوشت و خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي از زندان شد. اكنون كه اجلاس سازمان جهاني كار در راه است، ميتوان به اين اجلاس نامه داد و ضمن اعتراض به شركت هيات جمهوري اسلامي در آن، خواهان آزادي فوري كارگران زنداني شد. خواهان اخراج جمهوري اسلامي اين رژيم سركوب و زندان از سازمان جهاني كار شد.
روز ٢٠ ژوئن را به يك روز مهم اعتراض خود براي آزادي زندانيان سياسي تبديل كنيم.
كمپين براي آزادي كارگران زنداني
زنداني سياسي، كارگر زنداني آزاد بايد گردد
۲۶ اردیبهشت١٣٨٩، ۱۵ مه ٢٠١١

No comments:

Post a Comment